اطلاعیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
در حمایت از فراخوان "دانشجویان آزادی‌خواه و برابرطلب" دانشگاه‌های سراسر کشور

روز 27 بهمن (16 فوریه)
"روز اعتراض به جمهوری اسلامی برای آزادی دانشجویان زندانی"دانشجویان "آزادیخواه و برابر طلب" روز 27 بهمن (16 فوریه) را به عنوان "روز اعتراض سراسری به جمهوری اسلامی برای آزادی همه دانشجویان زندانی" اعلام کرده اند.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قبل از برگزاری مراسم 16 آذر به دانشجویان چپ یورش برده و تعداد زیادی از آن ها را در تهران و شهرستان ها دستگیر نمودند. نیروهای امنیتی در تداوم سرکوب ها، به نشست 10 تن دیگر از دانشجویان چپ حمله کرده و آن ها را بازداشت و روانه زندان اوین نمودند. چند تن از دستگیرشدگان پس از تحمل فشارهای جسمی و روانی با پرداخت وثیقه های سنگین آزاد شده اند ولی بیش از 40 تن از دانشجویان همچنان در زندان های رژیم به سر می برند.
اخباری که از زندان ها به بیرون درز کرده است، نشان می دهد که دستگیر شدگان برای اعتراف گیری تحت شکنجه قرار گرفته اند. بازجویان از آن ها می خواهند که به برگزاری شوهای تلویزیونی تن دهند.

نیروهای آزادی‌خواه!
"دانشجویان آزادیخواه و برابر طلب" همراه با دیگر دانشجویان مبارز در زندان های جمهوری اسلامی تحت فشار و شکنجه قرار دارند. ما از فراخوان "دانشجویان آزادیخواه و برابر طلب" حمایت می کنیم و از نیروهای آزادیخواه کشور می خواهیم که به این فراخوان به پیوندند. 

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
16 بهمن 1386 (5 فوریه 2008)