اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
به مناسبت سالگرد 16 آذر

ضرورت مبارزه متحد جنبش دانشجوئی


امسال 16 آذر در شرايطی برگزار می شود که هم جنبش دانشجوئی سخت ترين و تلخ ترين روزهای خود را سپری می کند و هم کشور ما در وضعيت دشواری به سر می برد. هم فشار به فعالين جنبش دانشجوئی به اوج رسيده و هم تحريم های بين المللی عليه ايران افزايش يافته و رودروئی بين جمهوری اسلامی با جامعه بين المللی تشديد يافته است. 

دانشجويان عزيز!
همه ما واقفيم که جنبش دانشجوئی به مثابه پوياترين جنبش اجتماعی در جامعه ما در مقابل استبداد حاکم ايستاده، حرمت و استقلال دانشگاه را پاس داشته، برای آزادی و دمکراسی مبارزه کرده و هزينه های سنگينی را می پردازد. از اين رو حکومتگران تحمل جنبش دانشجوئی و تشکل های مستقل و منتقد در دانشگاه های کشور را ندارند. 
جريان برآمده از انتخابات رياست جمهوری از زمان قبضه قدرت به طور سازمان يافته عليه جنبش دانشجوئی و دانشگاه اقدام کرده است. از جمله: دستگيری، شکنجه و محاکمه فعالين جنبش دانشجوئی، تفرقه انداختن در بين دانشجويان و تشکلهای موجود، گوه گذاشتن در بين گرايش های فکری ـ سياسی در بين دانشجويان، شكستن دفتر تحكيم وحدت، انحلال رسمی انجمن های اسلامی و تلاش براى تاسيس و تقويت انجمن ها و تشكلهاى دانشجوئى وابسته به جناح حاكم از بسيجيان و عوامل سپاه، اعمال محدوديت در فعاليت هاي متشكل دانشجوئی، ايجاد فضای پادگانی و امنيتی در دانشگاه ها، تقويت همه جانبه نهادهای شبه نظامی و انتصابى با اختيارات نامحدود، تعطيلی مرتب نشريات دانشجوئی، فيلتركردن سايت ها و وبلاگ هاي دانشجويان دگرانديش، محروم کردن دائمی و موقت دانشجويان از ادامه تحصيل به خاطر فعاليت های سياسی- صنفی، تصفيه و بازنشسته کردن اجباری استادان مستقل و برحسته و چهره های علمی دانشگاهی، سلب حق انتخاب و مشارکت اعضای هيات علمی و دانشجويان در اداره دانشگاه ها. برنامه جريان راست افراطی بالا بردن هزينه فعاليت سياسی و متشکل در دانشگاه ها و خاموش کردن جنبش دانشجوئی و ايجاد فضائی مشابه انقلاب فرهنگی در دهه اول انقلاب است.
با اين وجود دانشگاه همچنان زنده است و با سکوت و خاموشی بيگانه. حکومتگران قادر نشده اند که صدای اعتراض جنبش دانشجوئی را خاموش سازند. عليرغم وجود فضای پادگانی در دانشگاهها، باز در سال گذشته ما شاهد حرکات اعتراضی دانشجويان، موضع گيری ها، نشست ها و تجمع های آنان بوديم.

دانشجويان گرامی!
جريان راست افراطی تنها در صدد ايجاد فضای پادگانی در دانشگاه های کشور نيست، بلکه همين برنامه را در سطح کشور پياده می کند. اعدام های وسيع خيابانی، راه انداختن گشت ها در خيابان ها به عنوان مبارزه با "بدحجابی"، بازداشت گسترده فعالين جنبش زنان و جنبش کارگری، قطع ارتباط نخبگان و مردم، تعطيلی روزنامه ها و نشريات، تشديد فشار بر روزنامه نگاران، فعالين سياسی، اعمال سانسور شديد بر مطبوعات، کتاب ها، تئاتر، توليد فيلم، مسدود کردن و تحت کنترل در آوردن کانال های اطلاع رسانی، فيلتر سايت ها و جمع آوری ماهواره ها از جمله اقدامات جريان راست افراطی در طی دو سال بوده است. اين جريان از زمان روی کارآمدنش در جهت بستن فضاهای عمومی حرکت کرده است.

دانشجويان گرامی!
سرانجام بعد از دو دهه و نيم شرايطی فراهم آمده است که گرايش های مختلف فکری ـ سياسی در دانشگاه های کشور شکل گرفته و برآمد بيرونی داشته باشند. چپ ريشه دارترين و قوی ترين جريان در دهه های قبل از انقلاب بهمن در دانشگاه های کشور بود. جمهوری اسلامی با تعطيلی دانشگاه های کشور و با انقلاب فرهنگی به تصفيه گسترده نيروهای دگرانديش از جمله نيروهای چپ دست يازيد و با اين اقدام دانشگاه های کشور را از وجود نيروهای چپ تهی کرد. اما چند سالی است که بار ديگر چپ در دانشگاه های کشور سربلند کرده و نسل جديدی از چپ پا به حيات گذاشته است. 
بديهی است که دانشگاه جدا از جامعه نيست و شکل گيری گرايش های مختلف فکری ـ سياسی در دانشگاه های کشور همانند جامعه امری است طبيعی که بايد مورد استقبال قرار گيرد. اما برخی نيروهای سياسی در بيرون از دانشگاه ها و برخی جريان های دانشجوئی به شدت نگران گسترش نيروی چپ در دانشگاه ها و حضور آن ها در انجمن های اسلامی هستند. متاسفانه فشارهای بيرون از دانشگاه و مسائل فيمابين دانشجويان موجب شده است که گرايش های فکری ـ سياسی مختلف به جای همکاری در تقابل با هم قرار گيرند و انرژی خود را صرف خنثی کردن يکديگر نمايند. در سال گذشته گزارش های متعددی از درگيری بين گرايش های مختلف در دانشگاه های کشور انتشار ياقته است. اين درگيری ها جنبش دانشجوئی را تضعيف کرده و به سود نيروهای سرکوب تمام شده است.

دانشجويان عزيز!
امسال 16 آذر، روز جنبش دانشجوئی، در شرايطی برگزار می شود که مدام بر ابعاد تحريم های بين المللی عليه کشور ما افزوده می شود. شورای امنيت تا کنون دو قطعنامه عليه ايران به تصويب رسانده و در تدارک تصويب قطعنامه سوم است. سران تروئيکای اروپا بر پيشبرد تحريم گسترده ايران پای می فشارند و مناسبات اقتصادی با ايران را کاهش می دهند. دولت بوش علاوه بر تحريم های شورای امنيت، تحريم های بيشتری را عليه ايران اعمال می کند. روزبروز حلقه محاصره سياسی، ديپلماتيک و اقتصادی ايران تنگ و تنگتر می شود و به تدريج تحريم ها آثار مخرب خود را بر اقتصاد کشور و زندگی مردم می گذارند. ما بعد از اين شاهد خوابيدن واحدهای توليدی، گسترش کمبودها و اخراج کارگران و وسعت گرفتن بيکاری و فقر خواهيم بود.
سران جمهوری اسلامی با سياست های تنش زا و سخنان تحريک آميز و با امتناع از پذيرش مصوبات شورای امنيت و اصرار بر تداوم غنی سازی اورانيوم و رد پيشنهادهای ارائه شده، زمينه ساز افزايش تحريم ها و تشديد چالش سنگين بين ايران و جامعه بين المللی شده است. گرچه خطر جنگ با انتشار گزارش سازمان ملی برآوردهای امنيتی آمريکا کاهش يافته است ولی همچنان مسئله افزايش تحريم ها در دستور اجلاس کشورهای 5+1 قرار دارد.
دفع خطر تحریم های جدید و خطر جنگ در گرو تن دادن جمهوری اسلامی به مصوبات شورای امنيت و انجام توافقات روی پيشنهادهای مختلف از جمله تعليق دوجانبه است. بايد انجام مذاکره ودستیابی به توافق با جامعه بین المللی را به خواست مردم تبديل کرد و سران رژيم را وادار کرد که به موقع به اين خواست تن دهند و فاجعه ديگری برای کشور ما نيآفرينند. 

دانشجويان عزيز!
وجود گرايش های فکری ـ سياسی مختلف در بين دانشجويان، مغاير همکاری جريان های متنوع دانشجوئی نيست.
در وضعيت دشوار کنونی برآمد متحد و يکپارچه جنبش دانشجوئی در سالگرد 16 آذر برای وادار کردن سران رژيم به پذيرش آزادی فعاليت دانشجويان و استقلال دانشگاه ها، قطع پيگردها، دستگيری ها، اخراج ها، محروميت ها، تعطيلی نشريات دانشجوئی و متوقف کردن غنی سازی اورانيوم امری است ضرور.
جنبش دانشجوئی با شعار "اتحاد، مبارزه، پيروزی" تولد يافته است. نقطه قوت جنبش دانشجوئی اتحاد جريان های مختلف فکری ـ سياسی بوده است. مبارزه عليه استبداد و عليه سياست های جمهوری اسلامی در زمينه پروژه هسته ای امر مشترک تمام گرايش های فکری ـ سياسی در دانشگاه های کشور است. امروز بيش از هر زمان، ضرورت دارد که جنبش دانشجوئی به مبارزه متحد روی آورد و نقش شايسته خود را در مبارزه برای صلح و دمکراسی و مطالبات صنفی ايفا کند.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
14 آذر ماه 1386