پِيام هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)


به پيشواز ١٦ آذر
روز مقاومت در برابر استبداد


* تلاش نيروهای حاکم برای کنترل، محدود وخاموش کردن تشکل های سياسی دانشجويی، جنبش دانشجويی را در برابر شرايط حساسی قرار داده است. خنثی کردن اين تلاش از مرکزی ترين وظايف دانشجويان فعال در فعاليتهای دانشجوئی است. فضای حاکم بر دانشگاهها و شکل گيری دهها تشکل صنفی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی امکانات و نيروی کافی برای مقابله با اين تلاش ها را فراهم اورده است.

٥١ سال پيش دانشجويان با مقاومت در برابر استبدادی که ميرفت تا بر جامعه مسلط گردد، حماسه ای پديد آوردند که در نيم قرن اخير به سمبل مبارزه دانشجويان عليه استبداد تبديل گرديد. امسال بزرگداشت ١٦ آذر در شرايطی برگزار ميشود که با قبضه مجلس توسط محافظه کاران، تهاجم نيروهای سرکوب به دستآوردهای جنبش دمکراتيک از جمله جنبش دانشجوئی شديدتر شده است. آنها در فکر قلع و قمع جنبش دانشجوئی و از اين لحاظ تکرار آنچه ٥١ سال پيش رخ داد، هستند.
ايستادگی در مقابل چنين تهاجمی وظيفه مبرم نيروهای دمکراتيک و جنبش دانشجوئی بمثابه یکی از سنگرهای مقاومت است. از اين لحاظ ١٦ آذر امسال با آنچه در ايران ١٦ آذر را به سمبل مقاومت بدل ساخت، بيش از سالهای پيشين انطباق می يابد.
تلاش نيروهای حاکم برای کنترل، محدود وخاموش کردن تشکل های سياسی دانشجويی، جنبش دانشجويی را در برابر شرايط حساسی قرار داده است. خنثی کردن اين تلاش از مرکزی ترين وظايف دانشجويان فعال در فعاليتهای دانشجوئی است. فضای حاکم بر دانشگاهها و شکل گيری دهها تشکل صنفی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی امکانات و نيروی کافی برای مقابله با اين تلاش ها را فراهم اورده است. مقابله با اين تلاشها نيازمند کوشش مشترک همه دانشجويان فعال است. خنثی کردن سياستی که ميکوشد تشکل های دانشجويی را در برابر هم قرار دهد و هريک را جداگانه بی اثر و سرکوب کند، وظيفه ايست که در اين مرحله در برابر همه تشکل ها وگرايش های سياسی دانشجويان قرار دارد.
جنبش دانشجويی ايران در شرايطی در آستانهء بزرگداشت ١٦ آذر ايستاده است، که تجربه درس آموز ٨ ساله را پشت سر دارد. دستاوردهای اين دوره تاريخی سرمايه تدوين راهبرد فعاليت دانشجويان و همه کساني است که به آينده کشور علاقمندند. صراحت يافتن هر چه بيشتر مشخصات نيروهای اقتدار گرا و مشخص شدن محدوديت‌های انديشگی اصلاح‌ طلبان حکومتی و روی آوردن بخش بزرگی از دانشجويان به گفتمانی که تغيير قانون اساسی را برای پيشروی در راه دمکراسی ضرور ميداند دستاوردهای بزرگی است که بی‌گمان در فراز آيندهء جنبش آزادیخواهانهء ايران نقشی تعيين‌کننده در تدوين راهبردها و کاربردهای سياسی ايفا خواهد کرد.
تحول طلبی از خصوصيت هميشگی جنبش دانشجويی است که از جمله نمود آنرا ميتوان در نقد قدرت و استقلال از حکومت ديد. پويايی، بازبينی و به روز کردن انديشه‌ها، فرهنگ و رفتار سياسی و اجتماعی، توانايی نوکردن سازماندهی فعاليت های دانشجوئی و نيز دسترسی به پيش‌رفته‌ترين ابزارهای اطلاعاتی از مهم‌ترين ويژگی‌های دانشجویان و متما‌يزکننده آنها از ديگر گروه‌های اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی و سياسی است.
تاريخ جنبش دانشجويی و اين خصوصيت بدانشجويان اين موقعيت را بخشيده که قادر باشند بعنوان يکی از نيروهای موثر بر روندهای سياسی جامعه عمل کنند. امروز با گسترش تعداد دانشجويان در ايران اين نقش باز هم فزونی يافته است. دانشجويان بويژه در شرايط کنونی که مشخصهء آن نبود آزادی فعاليت گروه‌های سياسی و رسانه‌های همگانی است، می‌توانند به منزلهء نيروی ارتباطی جنبش تحول‌طلبی ايران ايفای نقش کند. آنان بعنوان فرزندان همه ملت ايران از هر جنسيت، خلق، خاستگاه بومی، طبقه، قشر، دين و گرايش فکری‌اند. دانشجويان امروز در سرتاسر ايران پراکنده اند و رویدادهای سياسی و اجتماعی کشور در محيط‌های دانشگاهی و محافل دانشجويی بازتاب وسيع دارد. اين ها همه وظايفی بس سنگين تر از گذشته در برابر جنبش دانشجويی کشور ما و تشکل های سياسی دانشجويی قرار ميدهد. وظايفی که تحقق آنها در پيوند تنگاتنگ با ديکر شاحه های جنبش دمکراتيک کشور ممکن است. تقويت ارتباط با ديگر نهاد های دمکراتيک و مردمی در شرايط حساس کنونی کشور به يک ضرورت مبرم بدل گرديده است
نيروهای حاکم ميکوشند از همه وسايل برای کنترل و محدود کردن جنبش دانشجويی بهره گيرند. آنان از طرق مختلف ميکوشند سازمانهای مستقل سياسی دانشجويی را پاره پاره، تضعيف و بی اثر سازند. کنترل و محدود کردن نشريات دانشجويی، زير سئوال بردن استقلال دانشگاهها، فعال کردن ارگانهای غير دانشجويی در محيط دانشگاهها، دشوار نمودن فعاليت آزادانه وبلاگ ها، حذف نمايندگان دانشجويان در کميته های ناظر بر نشريات، مشکل سازی، محدود کردن و ممانعت از فعاليت آزاد تشکل های سياسی دانشجويی از جمله ابزارهايی است که آنان هم اکنون در اين راه مورد استفاده قرار ميدهند.
دانشجويان فعال در فعاليت های اجتماعی سياسی دانشجويی تنها زمانی ميتوانند فشارها را خنثی و به وظايفی که در برابر آنان قرار گرفته عمل کنند که قادر شوند با وسيع ترين نيروی دانشجويان همراه باشند. جنبش دانشجويی در کليت خود با مشارکت گسترده ترين بخش های دانشجويان قادر است در جهت تحقق خواست های خويش عمل کند. چنين جنبشی تنها در شرايطی ميتواند شکل گيرد که منعکس کننده خواست های اکثريت قاطع دانشجويان باشد و سازمانهای هدايت کننده آن دانشجويان را نمايندگی کنند. امروز در دانشگاهها و دانشکده ها دهها انجمن صنفی و فرهنگی شکل گرفته که هر يک بخشی از خواسته های دانشجويان را نمايندگی ميکنند. ابعاد توده ای اين انجمن ها شرايطی پديد آورده که هيچ نيرويی قادر به جلوگيری از فعاليت آنان نيست. جنبش دانشجويی نيازمند تشکلی است که بتواند ارتباط همه اين نهادها را ممکن سازد و از طرف همه دانشجويان نمايندگی شود. ايده پارلمان دانشجويی در صورت تحقق نقش بسيار زيادی در سازماندهی و ساماندهی خواسته های گرايشهای مختلف دانشجوئی و نيز عقلانيت دمکراتيک، پلورال و سکولار در فعاليتهای دانشجويان خواهد داشت. در واقع تشکيل پارلمان دانشجوئی در تداوم حيات خود، مي تواند مقدمه ای برحرکت بسوی استقلال دانشگاهها و تمرين دمکراسی در سطحی گسترده برای دانشجو.يان در دانشگاهها باشد.
در پايان بگذاريد در سالگرد ١٦ آذر دانشجويی بار ديگر ياد همه دانشجويانی را که طی سال‌ها و دهه‌ها با از خودگذشتگی و فداکاری، با تحمل سخت‌ترين فشارها و سرکوب‌ها، به قيمت جان و جوانی‌شان به سهم خود پرچم آزادی و آزادانديشی در اين کشور را افراشته نگاه داشته‌اند بزرگ داريم.
هيئت سياسی‌-‌اجراي سازمان فداييان خلق ايران اکثريت ١٤ آذر١٣٨٣