اطلاعيه مشترک

اعتراض به اعدام زندانيان سياسی در کردستان


سپيده دم يکشنبه ۱٣ شهريور ماه اسماعيل محمدی رزمنده راه آزادی و بهروزی مردم ايران، پيشمرگه کو مه له – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران به همراه زندانی ديگری به نام محمد پنجوينی در زندان اروميه توسط آدمکشان رژيم جمهوری اسلامی به جوخه مرگ سپرده شدند.
اين اقدام ضد انسانی درست همزمان است با آغاز کار کابينه رئيس جمهور جديد محمود احمدی نژاد که خود و کابينه اش به بالاترين رکورد جنايت در جمهوری اسلامی متهم اند. يعنی در حکومت آدمکش جمهوری اسلامی، اينان به جنايتکاری شهره اند. دخالت در کشتار هزاران تن از زندانيان سياسی در سال ۱٣٦٧ و مشارکت در قتل کاظم سامی، عبدالرحمن قاسملو، پيروز دوانی و ... از جمله مواردی است که برای اثبات جرم، دلايل و مدارک فراوانی حاکی از دست داشتن بسياری از اعضای اين کابينه در دسترس وجود دارد.
دولت گوش به فرمان خامنه ای در ادامه حرکات سرکوبگرانه رژيم وبرای تکميل يورش به مردم کردستان و پس از کشتار مردم در مهاباد، سنندج، سقز و... و دستگيری تعداد زيادی از فعالان سياسی و فرهنگی و حمله به مطبوعات و بستن برخی نشريات، به عنوان اولين گام خود پس از قدرت گيری، اسماعيل محمدی را به جوخه مرگ سپرد تا مبارزين راه آزادی در کردستان از ياد نبرند که حاکمان جديد از چه قماش اند. اما همانگونه که جنايتکاران پيشين حتی در ابتدای انقلاب و با تکيه بر توهم اکثريت مردم در سراسر ايران، نتوانستند با سرکوب و خشونت مردم کردستان را عقب نشانده جايگاهی در ميان آنان پيدا کنند، گماشتگان ولايت فقيه نيز که امروز نه مردم ايران را با خود دارند و نه پشتيبانی دولت های جهان را و حتی همراهی و همگامی جناح های حکومت را نيز از دست داده اند، نخواهند توانست مردم را از دستيابی به خواسته های عادلانه شان باز دارند.
ما ضمن محکوم کردن اين جنايت از کليه احزاب و سازمانهای سياسی، مجامع و نهادهای دمکراتيک و تک تک فعالان سياسی و حقوق بشری تقاضا داريم که نسبت به اينگونه اعمال غيرانسانی ساکت نمانند. امروز تعدادی از فعالان سياسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشری در کردستان در زندانهای رژيم جمهوری اسلامی زير فشار قرار دارند و در مواردی حتی جانشان در معرض خطر است. نگذاريم حکومت به نقشه های ضد انسانی خود عمل کند. مبارزه برای عقب نشاندن حکومت و آزادی زندانيان سياسی در کردستان و در سراسر ايران وظيفه ای است که بی توجهی بدان حکومت را در اعمال جنايتکارانه اش هارتر می کند. بدون ترديد بساط اين حکومت همچون ساير حکومت های مستبد توسط اراده مردم بر چيده می شود. اما با مبارزه ای متحد و يکپارچه می توان و بايد عمراين حاکميت ناسازگار با زندگی را کوتاه کنيم و از آسيب های آن برجامعه و طبيعت و زيست بکاهيم.

حزب دموکرات کردستان ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) و کو مه له
١۶ شهريور ۱٣٨٤