اعلاعيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

از تشکيل "شورای ملی صلح" استقبال می‌کنيم
و آمادگی خود برای ياری اعلام می‌داريم!"شورای ملی صلح" با حضور 72 عضو هيات موسس در تهران آغاز به کار کرد و نخستين نشست خود را برگزار نمود. بدين ترتيب "کميته موقت صلح" که در آبانماه سال گذشته به دنبال فراخوان خانم شيرين عبادی(رئيس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل) تشکيل شده بود، جای خود را به "شورای ملی صلح" داد.
در نخستين نشست شورا مسائلی چون "راه های مختلف گریز از جنگ"، "تاثیرات تحریم اقتصادی در عرصه های مختلف اجتماعی" و نیز "راهکارهای دستیابی به صلح پایدار" مورد بحث و بررسی اعضای هیات موسس قرار گرفت. خانم شيرين عبادی در اين نشست تاکيد کرد که مسئله صلح و جنگ تنها در حوزه تخصصی حکومتها نيست و اين مردم هستند که بايد در مورد صلح و شرايط آن تصميم بگيرند. او بدرستی مفهوم صلح را بسط داده و اظهار داشت که: "صلح مجموعه شرایطی است که در آن فرد بتواند با آزادی و کرامت انسانی زندگی کند و تفاوتی نمی کند که مرگ در اثر گلوله دشمن یا گرسنگی باشد. از همین رویکرد همچنین تفاوتی نمی کند فرد به خاطر یک انتقاد سیاسی سال ها در زندان بماند یا اینکه سال ها اسیر دشمن خارجی شود."
در اين نشست متن "لوح صلح" كه توسط هیات موسس شورای ملی صلح تهیه شده بود، به امضای صلحطلبان ایرانی رسید. در متن آمده است: "ما موسسین شورای ملی صلح برای تحقق صلح پایدار و برای غلبه بر فضای جنگ، تنش و تحریم تلاش مستمری را آغاز میكنیم، چراكه توسعه، آزادی و رفاه ملت ایران در گرو ثبات و آرامش كشور، منطقه و حركت به سوی صلح جهانی است. ما در این راه به همه افراد و جریانهای صلحطلب دست یاری میدهیم تا با یكدیگر صلح و حقوقبشر را محققسازیم".
هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت) که از "کميته موقت صلح" در هنگام تشکيل آن پشتيبانی کرده بود، اکنون خرسندی خود را از تبديل کميته موقت به کميته دائمی صلح با نام "شورای ملی صلح" اعلام می دارد و بسط مفهوم صلح و پيوند دادن آن را با امر آزاديهای سياسی و تامين حداقل زندگی مردم، نگاه مسئولانه و همه جانبه نسبت به امر صلح تلقی می کند.
تشکيل "شورای ملی صلح" در شرايط کنونی که بار ديگر خطر جنگ تشديد يافته و محافل جنگ طلب آمادگی خود را برای حمله نظامی به ايران اعلام کرده اند، امری است ضرور و مبرم. "شورای ملی صلح" می تواند بازتاب دهنده خواست جامعه مدنی و صدای صلح خواهانه مردم کشورمان در سطح ملی و بين المللی باشد.
ما به عنوان جريان طرفدار صلح به خواست "شورای ملی صلح" پاسخ مثبت داده و دست آنها را در پيشبرد آنچه در "لوح صلح" آمده است، به گرمی می فشاريم و آمادگی خود را برای ياری اعلام می داريم و اميدواريم هيات موسس که دربر گيرنده عناصر شاخص سياسی، اجتماعی، هنری و ادبی کشور است، مجدانه برای تامين صلح پايدار بکوشد و نيروهای صلح طلب کشور را حول "شورای ملی صلح" گرد آورد.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
15 تيرماه 1387(5 ژوئن 2008)