اطلاعيه هيئت رئيسه شوراى مرکزى
پيرامون
برگزارى چهارمين اجلاس نوبتى شوراى مرکزى
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
١٠-١١ تير ماه ١٣٨۵، ١-٢ ژوئن ٢٠٠۶

شوراى مرکزى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)، چهارمين اجلاس نوبتى خود را با حضور اعضا و مشاورين شوراى مرکزى و رفقاى مهمان برگزار نمود.
جلسه نوبتى شوراى مرکزى کار خود را به مناسبت همزمانى اين نشست با سى امين سالروز ٨ تير با يک دقيقه سکوت به ياد رفقاى جانباخته جنبش فداييان خلق آغازکرد و در حين کار دو روزه خود به بررسى تحولات در ساختار قدرت حاکم، چشم اندازها و سياست ما در قبال آن، بحث پيرامون روند بحران هسته اى، چشم اندازها و روندهاى گشايش احتمالى آن و همچنين نقد مواضع متخذه سازمان در اين رابطه در فاصله دو اجلاس شورا و سپس به بحث پيرامون اوضاع کنونى اپوزيسيون پرداخت.
در اين جلسه همچنين موضوعات کلى دستورکار پيشنهادى به کنگره دهم مورد بررسى قرار گرفته و به همراه تعيين زمان حدودى برگزارى کنگره دهم به تصويب شوراى مرکزى رسيد.

هيئت رئيسه شوراى مرکزى
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
١۵ تير ١٣٨۵
۶ ژوئن ٢٠٠۶