اطلاعيه هيئت سياسى-اجرائى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

دستگيرى فعالان جنبش زنان را محکوم مىکنيم!
بازداشت شدگان بايد فورى و بدون قيد و شرط آزاد شوند!

دهها تن از فعالان جنبش زنان که در اعتراض به محاکمه پروين اردلان، نوشين احمدى خراسانى، سوسن طهماسبى، شهلا انتصارى و فريبا داوودى مهاجر برابر دادگاه انقلاب اجتماع کرده بودند، روز يکشنبه ١٣ اسفند توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شدند. ماموران ابتدا دستگيرشدگان را به اداره منکرات وزرا و از آنجا به بند ٢٠۹ زندان اوين منتقل کردند. چهار تن از فعالان جنبش زنان که براى محاکمه به دادگاه انقلاب فراخوانده شده بودند، جزو اين دستگيرشدگان مى باشند. ماموران امنيتى به فريبا داوودى مهاجر متهم رديف اول پرونده تظاهرات ٢٢ خرداد ماه گذشته دسترسى نداشتند. مقامات قضايى و امنيتى جمهورى اسلامى، فريبا داوودى مهاجر و چهار تن ديگر از فعالان جنبش زنان را که روز يکشنبه در دادگاه حضور يافتند، به عنوان سازمانگران تظاهرات ٢٢ خرداد ماه گذشته، به تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت ملى و شرکت در تجمع غير قانونى متهم ساخته اند. اين تظاهرات که خرداد ماه گذشته در ميدان ۷ تير تهران در اعتراض به قوانين ضد زن در ايران برگزار شد، به علت استقبال جمعيت عظيم زنان و پشتيبانى نيروهاى آزادى خواه کشور از اين حرکت در داخل و خارج از ايران بازتاب چشمگيرى داشت. تظاهرات ميدان ۷ تير تهران مانند حرکت اعتراضى مسالمت آميز روز يکشنبه ١٣ اسفند با دخالت نيروهاى انتظامى به خشونت کشيده شد. از اين مقطع سرکوب سازمان يافته فعالين جنبش زنان و تهاجم به نهادهاى مدنى و خشونت عليه زنان هر چه بيشتر شدت گرفته و تلاش حکومت اين بوده که با دستگيرى و يورش به اجتماعات زنان، آنان را مرعوب سازند. اما فعالان جنبش زنان عليرغم تشديد فشار و سرکوب عريان بر سر خواسته هاى انسانى و مدنى خود ايستادهاند و اجتماع آنان در برابر دادگاه انقلاب نشانه اى از اين ايستادگى در برابر استبداد مىباشد.
جمعى از زنانى که روز ١٣ اسفند دستگير شدهاند، پيشتر با انتشار بيانيه اى از حضور خود براى ابراز همبستگى با فعالان جنبش زنان که جمهورى اسلامى آنان را به دادگاه فراخوانده است، خبر داده بودند. در اين بيانيه با اشاره به سياست هاى سرکوبگرانه حکومت عليه مطالبات زنان، نسبت به پىآمدهاى زيانبار تهاجم رژيم به فعاليت هاى مدنى و مسالمت آميز جنبش زنان هشدار داده و با تاکيد بر خواسته هاى زنان اعلام کرده بودند که در برابر دادگاه انقلاب اجتماع مى کنند تا اعتراض خود را عليه هر گونه برخورد امنيتى و قضايى با فعاليت هاى مدنى و مبارزات زنان براى احقاق حقوق خود نشان دهند.
زنان مبارز و آزاده ايران روز ١٣ اسفند به آن چه در بيانيه خود نوشته بودند عمل کردند و نشان دادند که بر سر خواسته هاى انسانى و مدنى خود ايستاده اند و اين سرکوبگران هستند که بايد در برابر اراده حق طلبانه زنان ايران تسليم شوند.
ما ضمن پشتيبانى از مطالبات زنان، دستگيرى فعالان جنبش زنان را محکوم مى کنيم و خواهان آزادى فورى و بدون قيد و شرط دستگيرشدگان مى باشيم.

هيئت سياسى اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
١۴ اسفند ١٣٨۵