اطلاعيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

زندگی انسانی و شرافتمندانه حق مردم ترکمن است!
زندانیان سیاسی ترکمن صحرا را آزاد کنيد!مامورین حراست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی جوان 18 ساله ای به نام حسام الدین خدیور از روستای چپاقلی را در روز جمعه 7 دی ماه 1386 با قایق گشتی به قتل رساندند. آنها بعد از کشتن حسام از روی جسد خون آلودش رد شده و جسد را تکه و پاره کردند.
این عمل فجیع و غیرانسانی مامورین انتظامی جمهوری اسلامی موجی از اعتراض و نفرت درمیان مردم بندر ترکمن و حومه را آفريد. در اعتراض به این عمل جناياتکارانه، مردم بندر ترکمن و حومه در مقابل پاسگاه حراست نیروی انتظامی در روستای چپاقلی و سپس در مقابل فرمانداری بندر ترکمن جمع شدند. این تجمع ها به خشونت و درگیری بین مردم و مامورین انتظامی کشیده شد. در این درگیری ها مامورين رژيم تعدادی از تظاهرکنندگان را دستگیر و روانه زندان ها ساختند.
خبرهای نگران کننده ای از زندان های جمهوری اسلامی در برخورد با دستگيرشدگان به بيرون درز کرده است. مسئولین جمهوری اسلامی زندانیان دستگیر شده را بدون وکیل مدافع در دادگاه های فرمایشی به محاکمه کشیده اند. گفته می شود که دادگاهای جمهوری اسلامی ميخواهند آنها را به حبس های سنگين و يا مرگ محکوم کنند.
جمهوری اسلامی در مناطقی مانند ترکمن صحرا که سابقه مبارزه برای احقاق حقوق خود را دارند، با سرکوب خشن می خواهد هرگونه صدای اعتراضی را در نطفه خفه نماید و آن چنان زهر چشمی از مردم منطقه بگیرد، تا جرات اعتراض و طرح خواسته های خود را نداشته باشند.
جوانان ترکمن صحرا برای تامين حداقل نیازهای زندگی فقیرانه خود به صید ماهی دست می زنند. جمهوری اسلامی به جای تامين شغل برای جوانان و پرداختن به معضلات معشیتی مردم زحمتکش ترکمن صحرا، به بهانه صيد غير قانونی به سرکوب و قتل آنان دست می زند و به جای محاکمه قاتلين، معترضين به جنايت را در دادگاه های فرمايشی به محاکمه می کشد.
هیات سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، اقدامات سرکوب گرانه جمهوری اسلامی علیه مردم زحمتکش ترکمن را محکوم می کند و خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان دستگیر شده است. 

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
14 بهمن 1386
3 فوریه 2008