اعلاميه هيئت سياسی – اجرائی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون " بيانيه تحليلی جمعی از انديشمندان و فعالان سياسی و دانشجوئی ايران"

پشتيبانی و همراهی با حرکت فعالين سياسی داخل کشور!


ايرانيان آزادي‌خواه و ميهن‌دوست!
بيانيه تحليلی و سياسی که در روز دوازدهم اسفند ماه با امضای ۵۶۵ نفر انتشار يافته است، فرياد جمعی از انديشمندان، فعالين سياسی و دانشجويان کشور ماست که با همه وجود دردهای مزمن و بزرگ ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشور را درک می کنند، عميقاً نگران حال و آينده کشور هستند و به درستی بر پيش‌شرط اصلاحات کلان اقتصادی و اجتماعی کشور که همانا يک تحول ساختاری دموکراتيک در عرصه قدرت سياسی است، انگشت می نهند.
امضاء کنندگان با تيزبينی سياسي، نقشه صاحبان قدرت و وابستگان به حاکميت انتصابی را در سرگرم‌کردن مردم به پيش بازي‌های انتخابات رياست جمهوری برملا می کنند و با تأکيد بر عدم شايستگی و بي‌صلاحيتی حاکميت انتصابی در دفاع از منافع ملی و حياتی کشور در عرصه جهانی و داخلي، راه نجات کشور و مردم ايران را تمکين حکومت‌گران به رأی و اراده شهروندان دانسته و منبع قدرت را، مردم اعلام ميدارند. در اين بيانيه، بر تجربه هشت‌سال گذشته تأکيد می شود و از آن اين استنتاج اصلی به عمل مي‌آيد که تا اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد مبنای عمل و تعامل در کشور قرار نگيرند، انتخابات در جمهوری اسلامی و زير مهميز موازين و مقررات ضد دموکراتيک حاکميت، نمی تواند منشاء اصلاحات مورد نظر مردم قرار گيرد.
بيانيه شجاعانه ٥٦٥ نفر که گسترده ترين طيف نيروهای سياسي، اجتماعي، فرهنگی و علمی کشور را در برگرفته است، بر ضرورت استقرار يک جمهوری واقعی در کشور و با تفکيک قوای سه‌گانه در آن صراحت دارد و با بيانی متين بر گذر کشور از حاکميت فقه و انتصاب به جای انتخاب، تأکيد مي‌ورزد.
اين موضع گيريها حاکی از آن است که مبارزه نيروهای سياسی در داخل و خارج از کشور در راستای مشترک جريان می يابد و زمينه را برای پيوند نزديک بين آندو فراهم ميسازد.
هيئت سياسی – اجرائی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) با استقبال گرم از اين بيانيه مسئولانه و هشداردهنده، از آنچه که در سطور بالا بعنوان فشرده خواست‌های اين بيانيه آمد پشتيبانی می کند و اقدام امضاء‌کنندگان بيانيه را امری مسئولانه و بموقع ارزيابی کرده و آنرا صميمانه سپاس می دارد.

هيئت سياسی – اجرائی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
۱۳ اسفندماه ۱۳۸۳