اطلاعيه کميسيون خلق های سازمان فدائيان خلق ايران( اکثريت)
جمهوری اسلامی بار ديگرفاجعه آفريد

قتل نوجوانان بلوچ ورعب آفرينی در بلوچستان را محکوم می کنيم!

بنا به اخبار "بلوچ نيوز" ، سه نوجوان بلوچ به اسامی عبداله نوتی زهی ، روح اله نوتی زهی و مسعود شه بخش، روز يکشنبه دوم بهمن ماه در شهر زاهدان، بر اثر ضربات قنداق تفنگ و شليک گلوله در برابر ديدگان مردم توسط ماموران انتظامی جمهوری اسلامی به قتل رسيدند.
با گذشت بيش از ده روز ازوقوع اين جنايت، رسانه های داخلی به دليل فضای پليسی و اخنناق حاکم بر کشورمان در بازتاب اين جنايات سکوت پيشه کرده اند و به همين خاطر نيز اين خبر به دنيای خارج درز نکرده است.
.يک ماه قبل در راسک بلوچستان ايران جنايت مشابه ای اتفاق افتاد ودو دانش آموز نوجوان بلوچ به ضرب گلوله ماموران جمهوری اسلامی به قتل رسيدند و حاکمان حکومت اسلامی نسبت به دستگيری و محاکمه عاملان آن جنايت نه تنها هيچ اقدامی نکرده اند بلکه در دوم بهمن ماه به فاجعه قتل اين سه نوجوان و جوان بلوچ در زاهدان ذست يازيدند.
عليرغم پی گيری بستگان مقتولين و اعتراضات مردم، تا کنون عليه عاملان جنايت زاهدان و راسک اقدامی صورت نگرفته بلکه رفتار سرکوبگرانه و جنايتکارانه ماموران انتظامی و پاسداران عليه مردم بلوچستان تداوم يافته که خود گواهی است بر تاييد اين حنايات توسط گزمگان حکومتی و نيز تاييدی بر شرايط وحشتناک سرکوب و خشونت و ايجاد رعب و هراس و ناامنی، تا بدين وسيله خواست مردم بلوچ را در اين هاله نگاه داشته و شرايط را برای حضور نظامی هر چه بيشتر در اين منطقه مهيا سازد و نيز تمرکز افکار عمومی به سمتی که مطلوب حاکمان است.
ما ضمن همبستگی با مبارزه مردم بلوچ وساير مليت های ساکن ايران عليه بی عدالتی ، حق کشی ، ظلم وستم اجتماعی وملی ، قتل نوجوانان بلوچ و ايجاد" حصار امنيتی " در بلوچستان را محکوم می کنيم و از همه آزادی خواهان و نيروهای دمکراتيک می خواهيم که در اين راستا با ما و هم ميهنان بلوچ و ساير خلق های ايران همگام شوند تا بتوان جمهوری اسلامی را بيش از پيش افشا کرده و بر خواستهای برحق اين خلق ها تاکيد شود .

کميسيون خلق های سازمان فدائيان خلق ايران( اکثريت)
سيزدهم بهمن ماه ١٣٨٤