اعلاميه هيئت سياسى-اجرائى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو

اتحاد، مبارزه، پيروزى

دست در دست هم، مقاومت عليه سرکوب جنبش دانشجوئى
را سازماندهى کنيم!

با فرا رسيدن ١٦ آذر، پنجاه و سه سال از اين روز تاريخى در ايران مى‌گذرد. دانشجويان مبارز در آن سال‌ها با تلاش ومقاومت دليرانه در برابر حكومت استبدادى برآمده از كودتا، حماسه‌اى پديد آوردند که پس از گذشت بيش از نيم قرن هنوز ياد اين روز تاريخى به عنوان سمبل مبارزات دانشجويى عليه استبداد گرامى داشته مى‌شود.
امسال بزرگداشت ١٦ آذر در شرايطى برگزار مى‌شود که با قبضه كامل سه قوه توسط جريان بنيادگرا، يورش و تهاجم به دستاوردهاى جنبش دمکراتيک كشور و به‌ويژه جنبش دانشجوئى شدت يافته است.
امسال جريان‌ها و فعالين دانشجويى ايران بزرگداشت ١٦ آذر را در شرايط بسيار دشوارى برگزار مى‌کنند. جريانى که امروز قدرت را به‌دست گرفته است، همان جريانى است که در سال‌هاى گذشته برنامه سرکوب جنبش دانشجوئى را پيش برده است و اکنون با قبضه قوه مجريه، برنامه سازمان‌يافته‌اى را پيش مى‌برد تا جنبش دانشجوئى را خاموش و خفه کند. جريان حاکم در درون و بيرون دانشگاه به ايجاد تفرقه و انشعاب در بين صفوف دانشجويان و تشکل‌هاى دانشجوئى، راه‌اندازى تشكل‌هاى موازى وابسته به حكومت و سركوب شديد فعالان دانشجوئى وايجاد تشكل‌هاى موازى دانشجوئى متشکل از بسيجيان و عوامل سپاه، روى آورده است. با اين وجود جريان حاکم نتوانسته است تشکل دانشجوئى سراسرى و فراگيری را که به جريان حاکم وابسته باشد شکل دهد.

امروز براى مقابله با فضاى سنگين حاکم بر دانشگاه‌ها ضرورى است كه فعالان دانشجوئى با تكيه بر بدنه دانشجوئى، در مقابل اقدامات جريان حاکم بايستند و از دستآوردهاى جنبش دانشجوئى دفاع کنند. استقلال دانشگاه موضوعى است که به همه دانشجويان و دانشگاهيان برمى‌گردد و مى‌تواند شعارى باشد براى مبارزه مشترک دانشجويان و استادان عليه سياست‌هاى حاکم بر دانشگاه‌هاى ايران.
حكومت براى تضعيف مقاومت دانشجويان روى اختلافات و تفاوت‌هاى موجود ميان فعالين دانشجويى سرمايه‌گذارى سنگينى كرده است. هدف از ايجاد تفرقه در بين صفوف دانشجويان ايجاد انشعاب در درون تشکل‌هاى دانشجوئى و تکه‌تکه كردن آنها است تا بتوانند با هزينه کمتر به سرکوب جنبش دانشجوئى بپردازند. نيروهاى حاکم مى‌کوشند از همه وسايل براى کنترل و محدود کردن جنبش دانشجويى بهره گيرند. آنان از طرق مختلف مى‌کوشند سازمان‌هاى مستقل سياسى دانشجويى را پاره پاره، تضعيف و بى‌اثر سازند. کنترل، ممنوعيت ويا محدود کردن نشريات دانشجويى، زير سئوال بردن استقلال دانشگاه‌ها، فعال کردن ارگان‌هاى غير دانشجويى در محيط دانشگاه‌ها، دشوار نمودن فعاليت آزادانه وبلاگ‌ها، حذف نمايندگان دانشجويان در کميته‌هاى ناظر بر نشريات، مشکل‌سازى، ممانعت، محدود کردن و لغو فعاليت آزاد تشکل‌هاى سياسى- صنفى دانشجويى و دستگيرى‌هاى وسيع فعالان دانشجوئى و محكوميت‌هاى سنگين و ممانعت از ادامه تحصيل از جمله ابزارهايى است که ارگان‌هاى حكومتى در اين راه مورد استفاده قرار مى‌دهند. هشيارى دانشجويان در مقابل چنين سياستى از اهميت برخوردار است. خنثى کردن سياستى که مى‌کوشد تشکل‌هاى دانشجويى را در برابر هم قرار دهد و هريک را جداگانه بى‌اثر و سرکوب کند، وظيفه‌ايست که در اين مرحله در برابر همه تشکل‌ها وگرايش‌هاى سياسى دانشجويان قرار دارد.
امروز صدها تشكل متنوع دانشجوئى در سراسر دانشگاه‌هاى ايران وجود دارند. لازم است تشکل‌هاى دانشجوئى با هم ارتباط و پيوند برقرار کنند تا به مقابله با توطئه‌هاى رنگارنگ دولت و دستگاه‌هاى عريض امنيتى و اطلاعاتى برخيزند و با اقدام مشترك ميان نحله‌هاى مختلف دانشجوئى بتوانند فشارها، محدوديت‌ها و موانعى را که جريان حاکم ايجاد مى‌کند، كاهش دهند.
اشتراك مساعى برسرخواسته‌هاى حداقل دمكراتيك می‌تواند از ضربه‌پذيرى وسيع نيرو‌هاى دانشجوئى جلوگيرى كند. پس دفاع از منافع عمومى دانشجويان باعث ايجاد تلاش در جهت همكارى‌هاى مشترك و عمومى می‌شود.
نقد قدرت و استقلال‌طلبى دانشگاه، دانشجويان را به عنوان يك نيروى تحول‌طلب و پيشرو شاخص مى‌كند. بازبينى و به‌روز کردن انديشه‌ها، فرهنگ و رفتار سياسى و اجتماعى، نوکردن سازماندهى فعاليت‌هاى دانشجوئى و نيز دسترسى به پيشرفته‌ترين ابزارهاى اطلاع‌رسانى از مهم‌ترين ويژگی‌هاى دانشجويان و متمايزکننده آنها از ديگر گروه‌هاى اجتماعى و جنبش‌هاى اجتماعى و سياسى است.
تاريخ جنبش دانشجويى ايران همواره نشانگر اين بوده است كه آنها مى‌توانند به‌عنوان يکى از نيروهاى موثر بر روندهاى سياسى جامعه تاثير قابل توجه بگذارند. دانشجويان به‌ويژه در شرايط کنونى که مشخصهء آن نبود آزادى فعاليت گروه‌هاى سياسى و رسانه‌هاى همگانى دگرانديش است، می‌توانند به منزلهء نيروى ارتباطى جنبش تحول‌طلبى ايران ايفاى نقش کنند. چرا که دانشجويان در سرتاسر ايران پراکنده‌اند و با رويدادهاى سياسى و اجتماعى کشور در محيط‌هاى دانشگاهى و محافل دانشجويى آشنائى دارند. اين‌ها همه وظايفى بس سنگين‌تر از گذشته در برابر جنبش دانشجويى کشور ما و تشکل‌هاى سياسى دانشجويى قرار ميدهد. وظايفى که تحقق آنها در پيوند تنگاتنگ با ديگر طيف‌هاى جنبش دمکراتيک کشور ممکن است. تقويت ارتباط با ديگر نهاد هاى دمکراتيک و مردمى در شرايط حساس کنونى کشور به يک ضرورت مبرم بدل گرديده است.
دانشجويان فعال در فعاليت‌هاى اجتماعى سياسى دانشجويى تنها زمانى مى‌توانند فشارها را خنثى و به وظايفى که در برابر آنان قرار گرفته عمل کنند که قادر شوند با وسيع‌ترين نيروى دانشجويان همراه باشند. اين جنبش در کليت خود با مشارکت گسترده‌ترين بخش‌هاى دانشجويان قادر است در جهت تحقق خواست‌هاى خويش عمل کند. چنين جنبشى تنها در شرايطى مى‌تواند شکل گيرد که منعکس کننده خواست‌هاى اکثريت قاطع دانشجويان باشد و سازمان‌هاى هدايت‌کننده آن، دانشجويان را نمايندگى کنند. امروز در دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها صدها انجمن صنفى و فرهنگى شکل گرفته که هر يک بخشى از خواسته‌هاى دانشجويان را نمايندگى مى‌کنند. جنبش دانشجويى نيازمند تشکلى است که بتواند ارتباط همه اين نهادها را ممکن سازد و از طرف همه دانشجويان نمايندگى شود. ايده تشكل سراسرى يا نشريه اينترنتى و پخش آن به اشكال گوناگون در ميان دانشجويان سراسر كشور در صورت تحقق، نقش بسيار زيادى در سازماندهى و ساماندهى خواسته‌هاى گرايش‌هاى مختلف دانشجوئى و نيز عقلانيت دمکراتيک، پلورال و سکولار در فعاليت‌هاى دانشجويان خواهد داشت. در واقع تشکيل اين ارگان‌هاى دانشجوئى در تداوم حيات خود، مى‌تواند مقدمه‌اى بر حرکت به‌سوى استقلال دانشگاه‌ها و تمرين دمکراسى در سطحى گسترده براى دانشجويان در دانشگاه‌ها باشد. جنبش دانشجوئى براى گسترش مقاومت و اعتراضات در دانشگاه‌ها نياز به يك استراتژى مشترك در جهت پايين آوردن هزينه‌هاى فعاليت‌هاى متشكل دارد. در واقع در برابر سركوب شديد و سيستماتيك ارگان‌هاى امنيتى و قضائى رژيم، راهى براى فعالان دانشجوئى جز اتحاد و اتحاد باقى نمانده است.
بايد برسراشتراكات موجود براى همكارى‌ها به توافق رسيد. امروز نشانه‌هاى اين تفاهم‌ها و نزديكى‌ها ميان دانشجويان با هويت‌ متنوع به وجود آمده است. جنبش دانشجوئى براى تقويت حوزه عمومى و جامعه مدنى هنگامى مى‌تواند بر پايه نفوذ و مقبوليت اجتماعى عمل كند كه به صورت متحد وارد عمل و سازماندهى در جهت زدن يك تشكل وسيع دانشجويى همچون اتحاديه سراسرى، سنديكا يا كنفدراسيون بر آيد. تشكيل و تقويت تشكل‌هاى سراسرى صنفى، سياسى- صنفى، سياسى، هنرى، اجتماعى و تخصصى بايد بتواند به ايجاد تمركز در فعاليت‌هاى دانشجوئى در دانشگاه‌هاى ايران، منجر شود. تنها در چنين صورتى است كه جنبش دانشجويى مى‌تواند گفتمان‌هاى دمكراتيك خود را در دانشگاه و جامعه گسترش دهد و نيروى بزرگى را در برابر استبداد سازمان دهد.

ما نيز همانند همه‌ی نيروهاى آزاديخواه کشور در سالگرد ١٦ آذر ياد همه دانشجويانى که طى سال‌ها و دهه‌ها با فداکارى، با تحمل شديدترين فشارها و سرکوب‌ها پرچم آزادى و آزادانديشى را افراشته نگاه داشته‌اند گرامى مى‌داريم.

هيئت سياسى-اجرائى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

آذر ١٣٨۵