اطلاعيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

استقبال از اقدام "کميته دفاع از انتخابات آزاد"


23 تن از فعالين شناخته شده در داخل کشور، به دنبال جلسه ای در محل کانون مدافعان حقوق بشر، شاخص های انتخابات آزاد را در بيست ماده تدوين کرده و به عنوان "کميته دفاع از انتخابات آزاد" منتشر کرده اند. در اطلاعيه اين کميته آمده است که اين شاخص ها بر پايه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مربوط به آن و بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب ‏‏26 مارس 1994 است. کميته بر آن بوده که با تعیین شرایط و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بتواند بستری را فراهم نماید تا در صورت ‏تحقق، یکایک شهروندان بتوانند با آزادی و آگاهی بیشتری در تعیین سرنوشت خویش سهيم گردند. 
ما اين اقدام را مثبت تلقی کرده و آن را در خدمت اشاعه فرهنگ دمکراتيک می دانيم. اپوزيسيون دمکرات و آزاديخواه سال ها عليه برگزاری انتخابات غيردمکراتيک توسط جمهوری اسلامی مبارزه کرده و همواره خواستار برگزاری انتخابات آزاد بوده است. به نظر ما هم آزادی و سلامت انتخابات به این معنی است که همه آحاد ملت و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، ‏عقیدتی و قومی و ... بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات شرکت نمایند و به نامزدهای مورد نظر ‏خود رأی دهند و احزاب و تشکل های مختلف، با هر نوع گرایش سیاسی و عقیدتی، باید بتوانند در شرایط یکسان نامزدهای ‏خود را معرفی کنند و برای شرکت در انتخابات از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه بهره مند باشند.‏ 
‏‏اميدواريم که ابتکار اين کميته با حمایت جریانانهای سیاسی دمکرات و آزادیخواه مواجه شود و در چند ماهی که به انتخابات مانده است به حرکتی گسترده با خواست برگزاری انتخابات آزاد فراروید.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
13 آبانماه 1386