اعلاميه هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

در تأثر از درگذشت به آذين فرهيخته


با تاسف خبر يافتيم که محمود اعتمادزاده (م. به‌آذين) نويسنده و مترجم نامدار و تلاشگر پيگير راه آزادى در تهران چشم از جهان فرو بسته است. به‌آذين با کارنامه پربارش در زمينه ادبيات و ترجمه، نسل‌هاى متفاوتى را قادر ساخت که از دريچه چشم ديگران به جهان بنگرند و به زواياى زندگى انسان‌ها و اعتلاى سرنوشت آنها توجه بيشترى نشان دهند. آثار متعددى که به‌آذين از ادبيات جهان به زبان فارسى برگرداند حکايت از شخصيتى مسئول و انسان‌گرا و ذوق و سليقه‌اى وافر داشت. در کنار اين کارنامه، تلاش و همت زنده‌ياد به‌آذين در راه شکستن مرزهاى خفقان، برچيدن سانسور و گشودن دريچه‌اى به آزادى نيز فراموش‌ناشدنى است. مشارکت موثر در تشکيل کانون نويسندگان ايران که تلاشى ارزشمند در دوران شاه براى تامين آزادى بيان به پيش می‌برد، نيز در زيست‌نامه پربار به‌آذين برگ‌هاى درخشانى را تشکيل می‌دهند.

به‌آذين در تمامى دوران فعاليت ادبى و اجتماعى خود مغضوب حکومت‌ها بود و از اين رهگذر آسيب‌ها ديد. او هم تجربه زندان شاه را از سر گذراند و هم زندان و شکنجه جمهورى اسلامى رمق زندگى را از او گرفت، به گونه‌اى که زمانى که از اسارت اين حکومت رست، کالبد بی‌رمقى بيش از او باقى نمانده بود. نام و خاطره به‌آذين اما در يادها ماندگار خواهد بود و کارنامه ادبى و اجتماعى وى منشايى براى الهام و درس‌آموزى باقى خواهد ماند. ما خاموشى اين چهره نام‌آشناى ادب، فرهنگ و فعاليت‌هاى مدنى و اجتماعى را به خانواده ايشان، جامعه فرهنگى ايران و دوستداران تلاش و مبارزه وى تسليت می‌گوييم

هيئت سياسى- اجرايى سازمان فداييان خلق ايران ( اکثريت)
جمعه ١٢ خرداد ١٣٨۵