اطلاعيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

از فراخوان سازمان ملل متحد برای کمک به گرسنگان حمايت کنيد!


با افزايش بی سابقه قيمت مواد غذائی در سال جديد، ميليونها انسان در امريکای مرکزی، افريقا و آسيا در گرسنگی حاد به سر می برند. آنها قادر به تهيه مواد غذائی برای مصرف روزانه نيستند. مردم گرسنه در کامبوج، بنگلادش، هائيتی، سنگال، مصر و بسیاری کشورهای دیگر به اعتراض برخاسته اند. این اعتراضات غالباً به خشونت کشيده شده است. تا کنون هيچ چشم اندازی از مهار افزايش قيمت مواد غذائی و غلبه بر گرسنگی ميليونها انسان مشاهده نمی شود.
سازمان ملل متحد برای کمک فوری به گرسنگان فراخوان داده و از جامعه جهانی درخواست تامين فوری 755 ميليون دلار برای رساندن غذا به مردم گرسنه کرده است.
پاسخ به خواست سازمان ملل از فوريت و مبرميت برخوردار است. خواست ما به عنوان يک سازمان سياسی اين است که جمهوری اسلامی به فراخوان پاسخ مثبت دهد و در تامين اين مبلغ مشارکت نمايد.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
12 ارديبهشت 1387(اول ماه مه 2008)