اطلاعيه هيئت رئيسه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)


پيرامون اظهارات اخيربرخی از اعضای شورای مرکزی!
هموطنان گرامي!
همانگونه که پيشترباطلاعتان رسانده ايم ،اعضای سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) درتلاشی پيگير برای بسط دمکراسی درون سازمانی به اين امکان نائل آمده اند که بتوانند نظرات خودرا،حتی اگر درمخالفت بانظرات رسمی سازمان باشد ، بنام خويش بيان دارند. تازه ترين نمونه آن دعوت به گردهمآئی در شهرگوتنبرگ سوئد است که باامضای ،ازجمله ،يکی ازاعضای شورای مرکزی سازمان ما انتشار يافته است . ضمن ارج گزاری واستقبال از همه تلاشهائی که برای برقراری دمکراسی در کشورمان صورت ميگيردخاطرنشان ميسازيم که در مرحله کنونی اتحادوسيع جمهوريخواهان سکولار ودمکرات وتقويت نقش آن درجنبش دمکراتيک ميهنمان رامهمترين وظيفه خود ميدانيم.
باردگريادآور ميشويم که نظرات رسمی سازمان توسط ارگانهای رسمی آن بيان گشته و لذابيانات رفقای ما که تصريح نمايندگی ارگانی را نداشته باشد نظرات شخصی آنها محسوب می گردد.
با آرزوی پيروزی وبهروزی مردم ايران!
جمعه ١١ دی ١٣٨٣
٣١ دسامبر ٢٠٠۴