اطلاعيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون بازداشت دانشجويان چپ دانشگاه تهران

دانشجويان بازداشتی را آزاد کنيد!


کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر گزارش داده است که امروز 11 آذر ماه حداقل 6 دانشجوی چپ دانشگاه تهران بازداشت شده است. انوشه آزادفر، الناز جمشیدی، احسان آزادفر، مهدی گرایلو، نادرا حسنی و سعید حبیبی از جمله بازداشت شدگان هستند. 
امسال دانشجويان چپ در آستانه سالگرد 16 آذر اعلام کرده اند که روز 13 آذر در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران با شعار: "نه به جنگ، دانشگاه پادگان نيست" گرد هم خواهند آمد. ارگانهای امنيتی برای جلوگيری از برگزاری اين گردهمائی که اولين حرکت مستقل دانشجويان چپ دانشگاه تهران بحساب ميآيد، دست به دستگيری گسترده فعالين چپ زده اند. 
دانشجويان چپ در اعتراض به فضای اختناقی که جريان راست افراطی در دانشگاههای کشور به وجود آورده است به درستی شعار "دانشگاه پادگان نيست" را به پيش کشيده اند. فعالين چپ در عين حال خطر جنگ را مطرح کرده و مبارزه عليه سرکوب و عليه جنگ را به هم پيوند زده اند. آنها "نه به جنگ" را در شعار خود گنجانده اند. 
مراسم سالگرد 16 آذر همه ساله در دانشگاه های کشور به اشکال مختلف برگزار مي شود. امسال طيف های متنوع دانشجوئی اعلام کرده اند که مراسم 16 آذر را برگزار خواهند کرد. ارگانهای امنيتی با دستگيری فعالين دانشجوئی قصد دارند جلو برگزاری مراسم 16 آذر را بگيرند تا صدای حق طلبانه دانشجويان به گوش مردم ايران و جهان نرسد. اما بگير و ببندها موجب نخواهد شد که جنبش دانشجوئی خاموشی گزيند و يا نقش پيشگام خود را از دست دهد. جنبش دانشجوئی پيشگام مبارزات صلح طلبانه و دمکراتيک مردم ايران است. 
ما خواهان آزادی فوری دانشجويان چپ دانشگاه تهران و ديگر دانشجويان در بند هستيم. اين حق مسلم دانشجويان است که 16 آذر، روز جنبش دانشجوئی را گرامی دارند و در اين روز عليه پادگانی کردن دانشگاه ها و عليه جنگ فرياد کشند. 

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
11 آذر 1386 (2 نوامبر 2007)