اطلاعيهء نشست نوبتی شورای مرکزی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

هفتم و هشتم آبان ماه ١٣٨٤شورای مرکزی منتخب کنگره نهم سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) دومين اجلاس نوبتی حضوری خود را طی روزهای هفتم و هشتم آبان ماه ١٣٨٤ برگزار و با رسيدگی به تمام موارد دستوركار و اتخاذ تصميمات لازم وظايف خود را با موفقيت انجام داد.

موارد اصلی دستوركار اجلاس عبارت بودند از:

– بررسی موضوع نشست برلين (سپتامبر٢٠٠٥).
– انتخاب هيئت رئيسه سه نفره شورای مركزی و مسئول آن.
– انتخاب هيئت سياسی-اجرائی هفت نفره.
– اظهار نظر كلی روی اوضاع سياسی جاری كشور.

هيئت رئيسه شورای مركزی (نهم) سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
١١ آبان ١٣٨٤