اطلاعيه مطبوعاتی چهار حزب و سازمان سياسی

پيرامون اعتراضات مردم در کردستان-سقز

بر اساس اطلاع رسيده از شهر سقز، در ادامه حرکات اعتراضی مردم در شهرهای مختلف کردستان که پس از قتل فجيع يکی از جوانان مهابادی به نام شوانه اسفرام، در سالگرد ترور دکتر قاسملو، ابتدا در روز شنبه هيجده تير ماه در مهاباد و سپس دامنه آن به شهرهای پيرانشهر، بوکان، سردشت، مريوان و سنندج کشيده شد، امروز صبح مردم سقزبه نشان همبستگی با مردم ديگر شهرهای کردستان و در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و با خواست رسيدگی به اين جنايات به ويژه معرفی عاملان و مسببان اصلی قتل شوانه اسفرام و آزادی زندانيان سياسی به ويژه دستگير شدگان تظاهرات روزهای اخير، به خيابانها آمده اقدام به تظاهرات نمودند. ماموران رژيم برای مرعوب کردن مردم به شکل وحشيانه ای به روی شرکت کنندگان در اين تظاهرات آرام آتش گشودند. تعدادی از مردم در اثر تيراندازی زخمی و گروهی نيز دستگير شده اند. اين اقدام وحشيانه حکوم مردم را به خشم آورده به واکنش و مقابله کشاند. بر اساس اخبار رسيده در اثر اين درگيری ها بسياری از ادارات دولتی و بانک ها به آتش کشيده شده و بازارها و مغازه های شهر به حالت تعطيل در آمده است. در لحظه کنونی اعلام اين خبر، درگيری و تظاهرات در شهر سقزادامه دارد.
حزب دموکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران( اکثريت)
کومه له- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران
۱٢ مرداد ۱٣٨٤