اطلاعيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

اول ماه مه، روز همبستگی کارگران و مزدبگیران جهان، گرامی باد!
اول ماه مه را ، به روز همبستگی کارگران ، مزدبگیران ، معلمان، زنان و دانشجویان فرا رویانیم!کارگران ، مزدبگیران و همرزمان!
هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت ) روز اول ماه مه (یازده اردیبهشت)، روز جهانی کارگر، روز سرور، همبستگی و پیکار مشترک کارگران و مزد بگیران را به شما همرزمان تبریک و تهنیت می گوید و تلاش و پیکار شما بر علیه بی عدالتی، استثمار سرمایه داری و برای بهره مند شدن از رفاه و عدالت اجتماعی، آزادی، دمکراسی و حقوق بشر را ارج می نهد و در این پیکار انسانی و حق طلبانه، خود را همراه و همرزم شما می داند.

کارگران و مزدبگیران!
در سال گذشته با وجود افزایش بی سابقه درآمد نفت، وجود ذخایر ارزی کلان و امکانات زیربنائی و انسانی، بر اثر عملکرد دولت احمدی نژاد در عرصه اقتصادی، فساد دستگاه حکومتی، غارت و تصاحب بخش عمده درآمدهای کشور توسط باند ثروت و قدرت و نیروهای حاکم و تخصیص بودجه های کلان به پروژه هسته ای و تسلیحات ، شکاف طبقاتی عمیق تر گشته، برابعاد فقر افزوده شده، تعداد بیکاران بالا رفته و سطح زندگی شما کارگران و مزدبگیران کاهش يافته است. در سالی که قرار بود پول نفت برسر سفره شما بیاید و زندگی اقشار کم درآمد جامعه بهبود پيدا کند، قیمت کالاها و مسکن افزایش یافت، دستمزد حداقل کارگران کمتر از نصف خط فقر تعیين گردید، اخراج کارگران شدت گرفت، امنیت شغلی باز هم کاهش پیدا کرد و سندیکای مستقل کارگری که از منافع کارگران دفاع میکرد، مورد تهاجم قرار گرفت و اعضا و رهبران آن بیکار و زندانی گردیدند.
در سال گذشته اجبار کارگران به امضای قراردادهای موقت در مشاغلی که خصلت دائمی دارند، تداوم پيدا کرد، عده قابل توجهی از کارگران بجهت رکود و ورشکستگی تعدادی از واحدهای تولیدی اخراج شدند، در تعداد زيادی از واحدهای توليدی دستمزدها با تاخیر پرداخت گرديد، تبعیض جنسی در محلهای کار افزایش یافت و بر رقم کودکان کار افزوده شد.
سال گذشته در عین حال سال اعتراضات و اعتصابات، سال مقاومت و مبارزه شما بود. شما بحق به مقابله با سیاستهای جریان حاکم و تعرض دولت و کارفرمایان به حقوق سندیکائی تان برخاستید. شما در سال گذشته علیرغم وجود اختناق و سرکوب، توانستید رژیم حاکم را در عرصه هائی به عقب بنشانید. شما احمدی نژاد و مجلس را وادارکردید که در لایحه اصلاحیه قانون کار و تصویب آن تجدید نظر کنند. شما توانستید با تمام قوا از سندیکاها و انجمن های صنفی که حکومت قصد نابودی آنها را داشت، دفاع و از انحلال آنها جلوگیری کنید. فعالیت شما در سندیکای شرکت واحد موجب شد که شهردار تهران با افزایش حقوق کارکنان این شرکت پس از سالها موافقت کند و پرداخت کمکهای غیر نقدی معوقه به کارگران این شرکت، دوباره از سرگرفته شد.
در سال گذشته جمهوری اسلامی با دستگیری و محاکمه فعالین کارگری، میخواست اعتراضات کارگری را فرو نشاند. اما احضار و بازداشت اعضای هیئت موسسان سندیکاهای کارگری نتوانست، آنها را از پیگیری فعالیت های سندیکایی باز دارد. محاکمه و محکومیت صالحی، حکیمی و دو نفر دیگر از فعالین سندیکای خباز در شهر سقز نیز منجر به خاموشی مبارزات کارگران سقز نگردید. در عین حال بازداشت رهبران انجمنهای صنفی معلمان توسط وزارت اطلاعات، قادر نگردید که مانع تداوم اعتراضات و اعتصابات زنجیره ای معلمان شود.

کارگران ، مزدبگیران و معلمان!
زمان مقاومت و ایستادگی در مقابل فشارها و سرکوبها فرارسیده است. شما با سازماندهی و با همبستگی قادر هستید که حکومتگران را به عقب بنشانید و به مطالبات برحق خودتان دست یابید. قدرت شما در همبستگی، اتحاد، سازماندهی و پیوند با سایر جنبشهای اجتماعی است. امروز همبستگی بین جنبشهای اجتماعی به امر ضرور و مبرم تبدیل شده است. بکوشید با جنبشهای دیگر اجتماعی رابطه نزدیک برقرار کنید، از حرکات اعتراضی آنها حمایت کرده و پشتیبانی آنها را نسبت به فعالیتهای خودتان جلب کنید. برای حصول مطالباتتان، برای افزایش دستمزدتان و برای مقابله با تعرض دولت به حقوق کار، اعتراضات و اعتصابات مسالمت آمیز خودتان را تداوم و گسترش بخشید، از تشکلهای سندیکایی و از رهبران خود حمایت کنید، برعلیه بازداشت، محاکمه و بیکارکردن فعالین کارگری و کارمندی به اعتراض برخیزید. در محلهای کارخود اقدام به تشکیل سندیکا نمائید، علیه سرکوب جنبشهای اجتماعی و برای آزادی بیان، تشکل، گردهمائی و مطبوعات مبارزه کنید. امروزه مبارزه برای کسب حقوق سندیکایی با مبارزه برای آزادی، دمکراسی و حقوق بشر عمیقا پیوند خورده است . دفاع از آزادی، دمکراسی و حقوق بشر را به مطالبات خود بیفزایید .
همرزمان، در سال گذشته تعرض نئولیبرالیسم و سرمایه داری به حقوق کار در تمام کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، ثروتمند و فقیر ادامه یافت وعلیرغم افزایش امکانات مادی ـ علمی به دلیل سلطه شرکتهای فراملیتی بر اقتصاد جهانی، صاحبان آنها ثروتمند تر و بخشهای بزرگی از مردم بویژه در جنوب فقیرتر گشتند. در سال گذشته جنگ، خشونت، ناامنی، ترور و بی ثباتی در جهان بخصوص در خاورمیانه، تغیرات آب و هوایی و افزایش دمای کره زمین، افزایش حوادث طبیعی ناگوار و زیان آور موجب نگرانی مردم جهان گردید. با این حال کارگران و مزدبگیران و اتحادیه های کارگری، احزاب چپ، سازمانهای طرفدار محیط زیست و هوادار صلح، بیش از گذشته در مقابل نئولیبرالیسم و مظاهر آن ایستادند و برای یافتن بدیلی برای وضع موجود کوشیدند. پیروزی مجدد لولا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل و اورتگا در نیکاراگوئه و نیز برنده شدن نامزدهای چپ درانتخابات ریاست جمهوری کشور بولیوی و اکوادور و همچنین افزایش بی سابقه آرای چپ در انتخابات ریاست جمهوری مکزیک، نشان از رویگردانی مردم امريکای لاتين از نئولیبرالیسم اقتصادی و مبارزه عليه سلطه آن در جهان است. بکوشيم جهان دیگری را پی بريزيم.

هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت
٢٨ آوريل ٢٠٠٧