اطلاعيه کميسيون کارگری سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ضرب و شتم و زندانی کردن رهبران و اعضای سنديکا را تقبيح و محکوم می کنيم!


بنا به اخبار رسيده پليس ضد شورش جمهوری اسلامی با هماهنگی ساير نيروهای امنيتی و همکاری فعالانه و خائلانه باند امنيتی حکومتی حاکم بر خانه کارگر ، پس از آنکه نتوانستند با بازداشت و ضرب و شتم و ارعاب ده ها نفر از رهبران و فعالين سنديکا و به گروگان گرفتن خانواده های آنها از آغاز اعتصاب در موعد مقرر جلوگيری کنند .
در ساعات اوليه روز شنبه هشت بهمن ماه يک هزارو سی صد و هشتادو چهار به مراکز اصلی تجمع رانندگان اعتصابی و خانواده های آنان در پارکينگ های مناطق چهار ، شش و هفت هجوم آوردند و پس از تهديد به ضرب شتم و بازداشت رانندگان اعتصابی حق طلب و زحمتکش و فعالين دانشجويی و اجتماعی که به عنوان همبستگی به اعتصاب گران به رانندگان و کارکنان شرکت واحد اتوبسرانی پيوسته بودند ، تجمع های مسالمت آميز آنان را با خشونت کم نظيری در هم شکسته و صدها نفر از آنان را به جرم شرکت در اعتصاب روانه زندانها کردند .
هجوم فاشيست وار نيروهای امنيتی به کارگران اعتصابی در حالی صورت گرفت که دولت جمهوری اسلامی با امضاء توافق نامه هايی با نمايندگان سازمان بين المللی کار متعهد گرديده که شرايط لازم را برای کنوانسيون های 87 و 98 را که مربوط به آزادی حق تشکل است فراهم آورد و مانع تشکيل انجمن های صنفی و سنديکايی و فعاليت های آنان نگردد کليه خواسته های سنديکای شرکت واحد هم دقيقآ خواست و اجرای توافق نامه های مربوط به حق تشکل و مقاوله نامه های پيوسته با آن است . اما دولت به جای اجرای تعهدات خود نيروهای نظامی را به مقابله با کارگران حق طلب و گرسنه روانه می کند .
به رسميت شناختن فعاليت سنديکايی ، آزادی آقای منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديکا و کارکنان شرکت واحد در اعتصاب روز هشت بهمن است .
کميسيون کارگری سازمان فدائيان خلق ايران - اکثريت، بارديگر از اين مطالبات بر حق و بديهی کارکنان اعتصابی و از مبارزه آنها برای رسيدن به اين مطالبات حمايت کرده و قاطعانه ضرب و شتم و زندانی کردن فعالين، رهبران کارکنان و همراهان آنها را تقبيح و محکوم کرده و همگان را به يک مبارزه فعال برای آزادی و رهايی اين عزيزان و ساير زندانيان سياسی و اجتماعی دعوت می کند .
تجربه يک بار ديگر نشان خواهد داد که سرکوب ، حتی سرکوبهای فاشيستی نمی تواند کارگرانی را که ديگر هيچ چيز برای از دست دادن برايشان باقی نگذاشته اند از ادامه مبارزه منصرف کرد .

کميسيون کارگری سازمان فدائيان خلق ايران - اکثريت

دوشنبه ١٠ بهمن ١٣٨۴