اعلامیه گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بازداشت فعالین کارگری راخاتمه‌ دهید!


در هفته‌ های اخیر در ادامه‌ سرکوب نیروهای دگراندیش، تعداد دیگری از فعالین سازمانهای اجتماعی، مدنی و سندیکایی، به‌ بهانه های گوناگون و با انتنساب اتهامات بی اساس به آنان و در مواردی حتی بدون ابلاغ دلایل بازداشت، دستگیر و روانه‌ زندانها و بازداشتگاه های متعدد آشکار و پنهان شدند وبه‌ جمع مبارزان و حق جویانی پیوستند که‌ هر کدام از آنها مدتهای مدیدی است محروم از بدیهی ترین حق و حقوق، که‌ یک زندانی بایستی از آن بر خوردار گردد، در اسارت اند.
بنا به‌ گزارشها و اخباری که‌ در ارتبط با بازداستهای اخیر تاکنون منتشر شده‌ اند، تعداد زیادی از افراد بازداشت شده‌ از فعالین مؤثر سندیکاها و تشکلهای کارگری اند.
ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارکنان شرکت واحد، پنج نفر از رهبران سندیکای کارکنان نیشکرهفت تپه‌ به‌ نام های علی نجاتی، جلیل احمدی، فریدون نیکوفر، محمد حیدری و قربان علی پور، محسن حکیمی و پدرام نصراللهی از جمله‌ افرادی هستند که‌ بازداشت شده‌اند.
این دستگیریها در حالی صورت گرفته‌ که‌هنوز تعداد دیگری از فعالین کارگری ازجمله‌ آنها منصور اسالو، که‌ از مدتها قبل دستگیر شده‌اند، همچنان در زندان به‌ سر می برند.
گرچه‌ زندانی کردن رهبران کارگری در ایران پدیده‌ تازه‌ای نیست، اما به‌ دلیل شرایط حاد و بحرانی کشور، قدرت گیری بیش از پیش نظامیان و به‌ خصوص واگذار کردن فرماندهی نیروهای انتظامی، که‌ تا کنون در اختیار خامنه‌ای بود، به‌ وزیر کشور نگرانی در مورد سر نوشت زندانیان سیاسی را افزایش داده‌ است و بیم آن می رود که‌ ماجراجویان حاکم بخواهند با استفاده‌ از وضعیت بحرانی، منطقه‌ و جهان دست به‌ جنایت تازه‌ای بزنند.
کارگروه‌ کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) بازداشت و پیگرد فعالین کارگری و دیگر فعالین اجتماعی و سیاسی را قویاً محکوم کرده‌ وهمه‌ نیروهای سیاسی و اجتماعی دمکراتیک را به‌ هوشیاری، اتحاد، دفاع از زندانیان سیاسی و مبارزه برای آزادی آنان و دفع خطراتی که‌ جان آنها را تهدید می کند، فرا می خواند.
بازداشت فعالین کارگری، اجتماعی و سیاسی را خاتمه دهید!
زندانییان سیاسی را آزاد کنید!
حقوق سندیکائی کارگران باید پذیرفته‌ و اجرا شود!

کار گروه‌ کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
10 دی ماه‌ 87