فراخوان مشترک

در کارزار بين‌المللی برای آزادی اسانلو و صالحی فعالانه شرکت کنيم !


ايرانيان آزاده !
منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد در نزدیکی خانه اش یک ماه است که توسط مامورین امنیتی روبوده شده وبه زندان اوین منتقل گردیده است . اسانلو از سه هفته پيش ممنوع ملاقات است وخانواده اش نگران وضعیت او هستند .
محمود صالحی فعال سندیکای کارگران خباز شهر سقز ماههاست که در زندان بسر می برد، وی به شدت بیمار و نیاز به معالجه دارد اما او محروم از امکان معالجه و درمان هم چنان در زندان است .

بازداشت و زندانی کردن این دو فعال سندیکایی به دلیل فعالیت سندیکایی و محکوم شدن آنان در دادگاههای فرمایشی رژیم به مجازات زندان، اعتراضات گسترده ای را در ایران و جهان به خصوص در میان اتحادیه های کارگری پر نفوذو معتبربين المللی برانگیخته است . این اتحادیه ها، نهادهای دموکراتیک و سازمانهای حقوق بشری تا کنون با صدور بيانيه، ارسال نامه اعتراضی بازداشت، زندانی و سرکوب فعالین سندیکایی و فعالیت سندیکایی در ایران توسط رژیم را غیر قانونی، مغایر با کنوانسیون های حقوق سندیکایی مصوب سازمان بین المللی کار، مغایر حقوق انسانی و اجتماعی مندرج در منشور جهانی حقوق بشرتوصيف کرده اند و با تقبیح و محکوم کردن اعمال جمهوری اسلامی، خواهان رعایت حقوق سندیکایی کارگران و آزادی فعالان کارگری و لغو احکام صادره عليه کارگرانی شده اند که برای تامين حقوق سنديکايی مبارزه می کنند.
در همبستگی با مبارزه کارگران ايران، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و فدراسیون بین المللی حمل و نقل که دهها میلیون عضو در سراسر جهان دارند روز 18 امرداد (۹ اوت) را به عنوان روز بین المللی اعتراض به سرکوب حقوق سندیکایی در ایران و بازداشت منصور اسانلو و محمود صالحی اعلام کرده اند .
به همين منظوراین دو اتحادیه نیرومند جهانی در حال تدارک کارزار اعتراضی وسیعی در ابعاد جهانی علیه نقض حقوق سندیکایی در ایران هستند. در اعلامیه ای که از طرف این دو اتحادیه انتشار يافته، خطاب به دولت ایران گفته شده است که اگر تا روز چهار اوت منصور اسانلو و محمود صالحی را آزاد نکنند، دو اتحاديه در روز 18 امرداد کارزاربين المللی همبستگی با کارگران ايران را عملی خواهند کرد.
ما ضمن استقبال از ابتکار کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و فدراسیون جهانی حمل و نقل برای راه اندازی کارزار بين المللی عليه نقض حقوق سندیکایی در ایران، اعلام می داريم که فعالانه در اين کارزار جهانی شرکت می کنيم .
ما همه احزاب، سازمان ها، اتحادیه ها و نهادهای دموکراتیک طرفدار حقوق بشر، دمکراسی و عدالت را به شرکت موثر در این کارزار انسانی و دموکراتیک که به منظورپشتيبانی و همبستگی جهانی با کارگران ایران و خانواده های کارگران زندانی برگزار می شود، فرا می خوانیم.

ما خواهان آزادی بدون قيد وشرط منصور اسانلو و محمود صالحی، لغو احکام صادره عليه فعالين کارگری و رعايت حقوق سنديکايی کارگران ايران هستيم.

حزب دمکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت
کومه‌له ـ سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران

چهار شنبه 10 مرداد 86