اعلاميه مشترک چهار حزب و سازمان سياسی

دستگيری و سرکوب کارگران اعتصابی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را محکوم می کنيم!


اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که قرار بود از امروز آغاز شود با يورش ماموران انتظامی و امنيتی و دستگيری صدها تن از کارگران اعتصابی، سرکوب شد.
سنديکای شرکت واحد هفته گذشته اعلام کرده بود کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از روز شنبه نهم بهمن تا تامين مطالباتشان اعتصاب خواهند کرد. آنان خواهان آزادی فوری و بدون قيد وشرط منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی، تامين حقوق صنفی و معيشتی، برخورداری از حق داشتن تشکل مستقل و آزاد و ايجاد سنديکا هستند.
برای شکستن اعتصاب کارگران ، ماموران امنيتی حکومت روزهای پنج شنبه وجمعه به منازل فعالين کارگران يورش بردند ودر فاصله کوتاه دوازده تن از اعضای هيات مديره، فعالين سنديکا وهمسران گروهی از آنان را بازداشت کردند و برای عده ای از کارگران حکم احضاريه فوری به دادگاه انقلاب فرستادند. عليرغم دستگيری ها و گروگان گيری های حکومت برای جلوگيری از برگزاری اعتصاب، کارگران و رانندگان شرکت واحد قاطعانه در مناطق ده گانه تهران اعتصاب را به همراه همسران وفرزندانشان آغاز کردند اما اين اقدام مسالمت آميز و قانونی کارکنان شرکت واحد، از همان نخستين لحظات شروع آن سرکوب شد و نيروی انتظامی و لباس شخصی هائی که مسلح بوده و با خود باتوم همراه داشتند، به دستور دولت خواست بر حق کارگران را با ضرب وشتم اعتصابيون و دستگيری صدها تن از رانندگان، کارگران وزنان وفرزندان خردسال آنان پاسخ دادند. ماموران انتظامی و لباس شخصی ها، کارگرانی را که مصمم به شرکت دراعتصاب بودند با ضرب و شتم مجروح کرده و به داخل ماشين هائی که از قبل برای دستگيری آماده کرده بودند، می انداختند.
ما تهاجم حکومت به کارگران و سرکوب و دستگيری آنان را قاطعانه محکوم کرده از همه سازمانهای دموکراتيک ونهادهای مدافع حقوق بشر تقاضا داريم که برای حمايت از کارگران سنديکای واحد اتوبوسرانی تهران از هيچ تلاشی دريغ نورزند. ايجاد سنديکای مستقل و آزاد ابتدايی ترين حق کارگران است. اين حق که در اکثر کشورهای جهان امروز به رسميت شناخته شده است می بايست به رسميت شناخته شود. ما خود را موظف می دانيم که تا آزادی همه کارگران زندانی و تامين مطالبات آنان همراه با تمامی انسانهای آزاد انديش به مبارزه خود تداوم بخشيم.

حزب دموکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)
کو مه له – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران

شنبه ٩ بهمن ١٣٨۴ برابربيست وهشتم ژانويه ٢٠٠۵