اطلاعيه هيئت سياسى-اجرائى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

بازداشت فعالان جنبش زنان ايران را محکوم ميکنيم!سه تن از فعالان جنبش زنان ايران روز سه شنبه ۷ بهمن در حال خروج از کشور دستگير شدند. منصوره شجاعى فعال جنبش زنان، فرناز سيفى عضو مرکز فرهنگى زنان و طلعت تقى نيا روزنامه نگار صبح روز سه شنبه در حالى که براى گذراندن يک دوره آموزشى روزنامه نگارى عازم کشور هند بودند در فرودگاه امام خمينى توسط ماموران امنيتى دستگير شدند. مامورينى که اين سه تن را بازداشت کردند از طرف بخش امنيتى دادگاه انقلاب اعزام شده بودند. آنان دستگيرشدگان را پس از بازجويى در فرودگاه به بند ۲۰۹ زندان اوين انتقال دادند.
مسئولان قضائى کشور نه تنها به خانواده دستگير شدگان بلکه به خانم شيرين عبادى که به عنوان وکيل مدافع، آزادى بازداشت شدگان را پيگيرى مى کند، توضيح نداده اند که اين سه تن را به چه اتهامى دستگير کرده و مانع مسافرت آنان شده اند. آن چه که روشن است دستگيرشدگان از فعالان جنبش زنان ايران هستند، در جهت تشکل يابى و اقدام مستقل زنان تلاش مى کنند ودر پيگيرى کمپين يک ميليون امضا براى تغيير قوانين زنان در ايران نقش فعالى دارند. بنابراين بازداشت اين سه تن توسط ماموران امنيتى با هدف انتقام جويى از زنان و مرعوب کردن فعالان جنبش آزاديخواهانه زنان ايران انجام گرفته است. جمهورى اسلامى بر اين تصور باطل است که با دستگيرى و سرکوب فعالان جنبش زنان مى تواند مبارزه دمکراتيک زنان ايران را براى برابرحقوقى و پايان دادن به هرگونه تبعيض جنسى متوقف سازد.
ما ضمن پشتيبانى از مطالبات برحق جنبش آزاديخواهانه و انسانى زنان ايران، تلاش هاى جمهورى اسلامى براى سرکوب و رعب آفرينى عليه فعالان اين جنبش را محکوم مى کنيم و خواهان آزادى بلادرنگ منصوره شجاعى، طلعت تقى نيا و فرناز سيفى هستيم.

هيات سياسى-اجرائى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
يکشنبه ٨ بهمن ۱٣٨۵