پيام گروه کار زنان به کنفرانس ايران پس از انتخابات

حقوق زنان حقوق بشر است

خانم ها، آقايان، دوستان گرامی!
برگزاری کنفرانس ايران پس از انتخابات را به شما شادباش می گوييم و اميدواريم اين کنفرانس بتواند به شفاف کردن وضعيت و شرايط حساس امروز مردم کشورمان برای پارلمان اروپا نقش سازنده خود را ايفا کند.
کميسيون زنان سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) نيز مانند ديگر تشکل های زنان نگران نقض حقوق بشر و حقوق زنان، نقض آزادی های سياسی و سرکوب جنبش های مدنی در ايران پس از انتخابات غير آزادانه و نامنصفانه رياست جمهوری و تفويض اين منصب به احمدی نژاد نماينده راست ترين طيف بنيادگرايان حکومتی می باشد که خود متهم به شرکت در کشتار زندانيان سياسی در دهه 60 و ترور دکتر سامی، شاپور بختيار و عبدالرحمن قاسملو می باشد.
نيروهای لباس شخصی که در هفته های اخير بصورت رسمی و یا غير رسمی از احمدی نژاد حمايت کرده و با حضور خود در کنار صندوق های رای مردم را با تشويق و تهديد به رای دادن به احمدی نژاد ترغيب کرده اند، همان هايی هستند که در تابستان ١٣٨٣ (٢٠٠٤) بصورت سیستماتيک به بهانه بدحجابی و بی حجابی به خشونت گسترده عليه زنان پرداختند. ما همچنين نگرانی خود را نسبت به سرنوشت نویسندگان، روزنامه نگاران، وب لاگ نویسان و زندانيان سیاسی، که فقط به جرم بیان نظر خود مورد شکنجه و آزار قرار گرفته و میگیرند، اعلام میداریم.
برای جلوگيری از تکرار چنين وقايعی و هم چنين در راستای تغيير قانون اساسی و قوانين کيفری و مدنی زن ستيز که خواست جنبش زنان ايران نيز می باشد، از شما تقاضا می کنيم تا با روشن ساختن شرايط فعلی ايران برای پارلمان اروپا و خواست اعمال فشار آنان بر حکومت ايران، جنبش زنان و جنبش دموکراسی خواهی را برای وادار کردن حکومت اسلامی به تغيير قوانين زن ستيز و تبعيض آميز اين کشور در جهت تطابق آن با حقوق بشر، کنوانسيون منع انواع خشونت عليه زنان و کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ياری کنيد.

گروه کار زنان
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٦ تير ١٣٨٤
٢٧ ژوئن ٢٠٠٥