اطلاعيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
وزارت اطلاعات به مراسم يادبود فاجعه ملی حمله کرد! 


چهارشنبه 6 شهريور ماه تعدادی زيادی از مامورين وزارت اطلاعات به مراسمی که در خانه يکی از خانواده های قربانيان فاجعه ملی که به مناسبت بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی برگزار شده بود، يورش برده و مانع برگزاری مراسم گرديدند. آنها عکسها، تلفنهای همراه و برخی وسائل شخصی شرکت کنندگان را با خود برده، اسامی آنها را يادداشت کرده و با تهديد تلفنی جلو مراسمی را که روز پنجشنبه قرار بود در خانه يکی ديگر از خانوادهای قربانيان برگزار شود، گرفتند. وزارت اطلاعات به خانواده ها گفته است که امسال به هيچوجه اجازه نخواهد که در روز جمعه مراسم يادبود در خاورن برگزار شود. 
خانواده قربانيان فاجعه ملی همه ساله مراسم بزرگداشت عزيزان خود را در خاوران برگزار می کنند. وزارت اطلاعات و ارگانهای سرکوب رژيم پيش از برگزاری مراسم با خانواده شهدا تماس گرفته، آنها را تهديد و يا احضار می کنند تا مانع برگزاری مراسم شوند. با اين وجود خانواده قربانيان فاجعه ملی بدون واهمه از اقدامات سرکوبگرانه وزارت اطلاعات، در خاوران گرد می آيند و ياد عزيزان خود را گرامی می دارند.
وزارت اطلاعات در سالهای گذشته از خانواده ها می خواست که مراسم گراميداشت را تنها در خانه ها برگزار کنند. در بيستمين سالگرد کشتار سال 1367، ارگانهای اطلاعاتی هم می خواهند مانع برگزاری مراسم در خاوران گردند و هم جلو مراسمی را که در خانه ها برگزار می شود، گرفتند. اين امر نشانگر هار شدن ارگانهای امنيتی رژيم است. آنها حتی تحمل برگزاری مراسم گراميداشت کشتار سال 67 را در چهارديواری خانه ها را هم ندارند. 
ما با خانواده های قربانيان فاجعه ملی ابراز همدردی کرده و اقدامات ارگانهای امنيتی در جلوگيری از برگزاری مراسم بزرگداشت بيستمين سالگرد فاجعه ملی را محکوم می کنيم.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
7 شهريور ماه 1387