اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون سهميه‌بندی بنزين و حرکات اعتراضی مردم

سهميه‌بندی بنزين آسيب جدی به زندگی گروه‌های کم‌درآمد جامعه می‌زند!


بنزين شبانه سهميه بندی شد و موجی از مخالفت ها و اعتراض مردم را برانگيخت. وزارت نفت طی اطلاعيه ای اعلام کرد که بنزين از ساعت 24 روز سه شنبه سهميه بندی مي شود. اين خبر بطور ناگهانی و غافلگير کننده از جانب رسانه ها به اطلاع مردم رسيد و بدنبال آن صاحبان خودروها برای تهيه و ذخيره سازی بنزين به پمپ بنزين ها هجوم آوردند و براثر آن، صف های طولانی در مقابل جايگاههای سوخت بسته شد و تهران و برخی شهرها به صحنه درگيری مردم با نيروهای انتظامی تبديل گرديدﻧد.
در تهران 17 جايگاه بنزين به آتش کشيده شدﻧد، شيشه برخی مغازه ها، بانکها و فروشگاهها شکسته شد. سنگ پرانی بين مردم و نيروهای انتظامی و بسيج تا پاسی از شب ادامه پيدا کرد. مامورين در اين درگيری 80 نفر را دستگير کردند. در ياسوج نيز صدها نفر از مردم اين شهر در اعتراض به سهميه بندی بنزين دست به تظاهرات زده و به پمپ بنزين مرکزی شهر، بانک رفاه و ملت حمله برده و با نيروهای انتظامی درگير شدند. در عين حال خبرگزاری ايسنا گزارش داد که بسياری از رانندگان آژانس ها اعلام كرده اند که تا روشن شدن تكليف بنزين سهميه ای خود، كار نمی كنند.
بنزين يکی از معضلات جدی جامعه ما است. در طی دو دهه گذشته افزايش صنايع خودروسازی و عدم سرمايه گذاری ضرور برای توسعه پالايشگاههای کشور، رشد ده صدی سالانه مصرف بنزين، ضعف ناوگان حمل و نقل عمومی، استفاده بيش از حد استاندارد از خودروهای قديمی و با مصرف سوخت بالا، کيفيت پائين و مصرف بالای خودروهای توليدی و حجم روزافزون يارانه های بنزين بر ابعاد اين معضل افزوده است.
در کشور ما قيمت بنزين نسبت به هزينه توليد آن پائين بوده و شاخص سرانه مصرف فوق العاده بالا است. به جهت ناتوانی پالايشگاههای کشور از انجام تصفيه به ميزان مصرف داخلی، سالانه ميلياردها دلار از درآمدهای کشور صرف وارد کردن بنزين برای مصارف داخلی مي شود. بعلاوه تفاوت قيمت بنزين در ايران و کشورهای همسايه موجب شده است که باندهای قاچاق که به ارگانهای امنيتی ـ نظامی و برخی نهادهای ديگر متصل هستند به قاچاق بنزين دست زده و پولهای کلانی به جيب بزنند.
از سوی ديگر مسئله بنزين با زندگی بخشی از مردم ما بويژه گروههای کم درآمد جامعه از جمله معلمان و کارمندان پيوند خورده است. بنزين در حقيقت بمثابه يارانه غيرمستقيم برای اقشار کم درآمد جامعه است.
حل معضل بنزين نيازمند برنامه سنجيده و همه جانبه در مورد نظام تامين سوخت کشور، وسائل حمل و نقل عمومی، گسترش پالايشگاههای کشور، مبارزه با باندهای قاچاق، ميزان توليدات خودرو و مهمتر از همه اتخاذ تدابير ضرور برای جبران آسيب هائی است که براثر سهميه بندی و يا افزايش قيمت بنزين به گروههای کم درآمد وارد مي شود.
اما دولت احمدی بدون توجه به اين الزامات و بدون کار کارشناسانه و برنامه ريزی، بدون آمادگی و اطلاع بموقع به مردم بطور غافلگيرانه دست به سهميه بنزين زد. اعلام سهميه بندی بنزين بدون آمادگی و برنامه ريزی، واکنش به تصميم کنگره امريکا مبنی بر جلوگيری از فروش بنزين به ايران و خنثی کردن فشار تحريم های اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل متحد بود. تحريم هائی که از پافشاری جمهوری اسلامی بر غنی سازی اورانيوم ريشه مي گيرﻧد.

مردم ايران !
دولت احمدی نژاد با وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم سر کار آمد و توانست نظر مساعد بخشی از اقشار کم درآمد جامعه را جلب کند. ولی در طی دو سال نه تنها وعده های انتخاباتی او تحقق نيافت، بلکه ابعاد فقر در جامعه ما بيش از پيش گسترش يافت، شکاف طبقاتی عميق تر گرديد و گروههای بيشتری از جامعه بسوی لايه های پائين جامعه رانده شدند. اکنون دولت احمدی نژاد بدون اينکه برای گروههايِی از جامعه که تامين تمام و يا بخشی از معاش آنها در ارتباط با بنزين است (همانند معلمان و کارمندان دولت که برای گذران زندگی به مسافرکشی هستند) تدبيری اتخاذ کند، دست به سهميه بندی بنزين زده است. بدون اقداماﺕ جبرانی، اجرای سهميه بندی بنزين و يا افزايش قيمت آن به فلاکت باز هم بيشتر اقشار پائين و متوسط جامعه منجر خواهد گشت.
ما نسبت به سياست و عملکرد دولت احمدی نژاد در زمينه سهميه بندی بنزين معترضيم و از شما مردم ميخواهيم صدای اعتراض خود را نسبت به عملکرد آن بلند کنيد.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
28 ماه ژوئن