اعلامیه هیات سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
به مناسبت اول ماه، روز جهانی کارگران و زحمتکشان

همبستگی و سازمان‌یابی را به پیام اول ماه مه امسال تبدیل کنیم!


کارگران و زحمتکشان!
هیات سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) اول ماه مه (11 اردیبهشت ماه)، روز همبستگی بین المللی کارگران و زحمتکشان را به شما پیکارگران راه صلح، آزادی، حقوق بشر، دمکراسی و عدالت اجتماعی و به همه کارگران و عدالتخواهان جهان تبریک و تهنیت می گوید و مقاومت شما علیه تهاجم رژیم حاکم و کارفرمایان به حقوق سندیکائی، اجتماعی و انسانی تان را ارج می نهد، از پیکار شما برای دستیابی به خواسته هایتان حمایت می کند و در این پیکار دشوار که بی گمان موفقیت آن تنها در پرتو اتحاد، همبستگی، آگاهی، سازمانیابی و پیوند با سایر جنبش های اجتماعی امکان پذیر است، خود را سهیم و همراه می داند.

کارگران و مزدبگیران!
در سال گذشته شرایط معیشتی و اجتماعی شما به دلیل افزایش بیکاری، دستمزد اندک، تورم و گرانی، عدم پرداخت به موقع دستمزد و حقوق و به دلیل تشدید اختناق در سطح کشور، سرکوب سندیکاها و تشکل های صنفی باز هم به وخامت بیشتری گرائید. شما در کارخانه ها و کارگاه ها، در مدارس و بیمارستانها، در مقابل مجلس و فرمانداریها، در شاهراه ها و میادین شهرها به دستمزد کم، عدم پرداخت به هنگام دستمزدها، قراردادهای موقت، تبعیض جنسی، زندانی کردن فعالین و رهبران کارگری، جلوگیری از فعالیت سندیکاها و کانونهای صنفی، از میان رفتن امنیت شغلی، خصوصی سازی موسسات کلان اقتصادی، تعدیل خدمات اجتماعی، لغو قوانین رفاهی، افزایش فشار کار، توزیع نا عادلانه درآمدها، تعمیق شکاف طبقاتی، واردات بی رویه کالا، کاهش و حذف تعرفه های گمرکی به اعتراض برخاستید و مخالفت خودتان را با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی حاکم نشان دادید.
در این اعتراضات صدها نفر از شما کارگران، معلمان، رانندگان، پرستاران و دیگر مزدبگیران به دلیل دفاع از حقوق خودتان که حق بدیهی هر شهروندی است، به زندان، شلاق، شکنجه، اخراج و محرومیتهای دیگر محکوم شدید. با این حال شما مرعوب این سرکوبها نگشتید و با تداوم مبارزات خود، تحسین بسیاری از عدالتخواهان را در ایران و جهان برانگیختید و همبستگی گسترده آنها را جلب نمودید. احزاب و فعالین جنبشهای اجتماعی به ویژه جنبش دانشجوئی، علیرغم این که تحت سرکوب شدید قرار دارند، از شما حمایت کردند و پیوند بین جنبش دانشجوئی و کارگری را تقویت بخشیدند. احزاب و سازمانهای چپ، دمکرات، ملی، گروه های طرفدار حقوق بشر، رسانه های منتقد و مخالف رژیم حاکم، پیگیرانه به حمایت از شما برخاستند. بزرگترین اتحادیه های کارگری جهان، احزاب چپ در کشورهای مختلف، سازمانهای بین المللی حقوق بشر و سازمان بین المللی کار به اشکال مختلف از شما حمایت کردند. تعدادی از وکلای شجاع دفاع از اسالو، مددی و صالحی و دیگر فعالین کارگری زندانی را بر عهده گرفتند.
چنین حمایت و همبستگی داخلی و بین المللی از مبارزات کارگران ایران بی سابقه است. این حمایت و همبستگی را ارج بگذاریم و آن را گسترش دهیم.

کارگران و مزدبگیران!
شما گرچه در این پیکارها هنوز به تمام مطالبات خود دست نیافتید، اما آگاهی طبقاتی، اجتماعی و سیاسی خود را غنا بخشیدید و تجربیات گرانباری اندوختید که می تواند پشتوانه قوی برای مبارزات آتی شما باشد. شما نشان دادید که استبداد قادر نیست مبارزات شما را متوقف کند و جنبش کارگری را از میان بردارد. جنبش کارگری علیرغم ضربات و آسیبهائی که به آن وارد شده است، همچنان جنبشی است نیرومند، پرشمار و پیگیر در مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. شما در این مبارزه مفهوم و اهمیت همبستگی بین المللی کارگران جهان را در عمل دریافتید و از آن بهره گرفتید. 

همرزمان!
مبارزات حق طلبانه تان را تا رسیدن به حقوق سندیکائی و آزادیهای سیاسی ادامه دهید. واقعیت این است آنچه را کارگران و مزدبگیران در ایران و جهان به دست آورده اند، ثمر مبارزات احزاب چپ، کارگران و سازمانهای کارگری است. دولتهای سرمایه داری و سرمایه داران حتی در پیشرفته ترین کشورها تاکنون داوطلبانه حاضر به پذیرش و رعایت حقوق کارگران و مزدبگیران نشده اند و هر آنگاه که ضعف و سستی در همبستگی جنبشهای کارگری و مبارزات آنان پدید آمده است، همان گونه که تجربه دو دهه گذشته نشان داده، آنها بخشی از حقوق کارگران و مزدبگیران را باز ستانده اند.
از همین رو سازمانیابی سندیکائی و حزبی و ایجاد رسانه های نیرومندی که مطالبات و خواسته های مزدبگیران را مطرح نماید، از اهمیت درجه اول برخوردار است. باید که امر سازمانیابی، به خصوص سازمانیابی سندیکائی همچنان در راس فعالیت های کارگران قرار گیرد.

کارگران و زحمتکشان!
اول ماه مه روز تجلی همبستگی و پیکار مشترک کارگران جهان پس از صد و هیجده سال همچنان اعتبار و اهمیت خود را حفظ نموده است. امسال نیز بدون شک اول ماه مه در سراسر جهان با شکوه و شرکت گسترده تر کارگران و مزد بگیران برگزار خواهد شد. به هر طریقی که می توانید این روز را با شکوه تر و گسترده تر از پیش برگزار کنید، خواهان تعطیلی اول ماه مه به عنوان تعطیل عمومی شوید، همبستگی و سازمانیابی را به پیام اول ماه مه امسال تبدیل کنید، حق تشکل سندیکائی، آزادی فعالین و رهبران سندیکائی، مهار تورم، افزایش دستمزدها و لغو قراردادهای موقت را در صدر مطالبات خود قرار دهید، خواهان آزادی زندانیان سیاسی و اجتماعی از جمله اسالو شوید، با تغییر قانون کار به سود منافع سرمایه داران مخالفت کنید، تشکیل سندیکاها و هیئتهای موسسان سندیکائی را در راس برنامه کار سال آینده خود قرار دهید.
از سایر جنبشهای اجتماعی و سیاسی که علیه استبداد، تبعیض، بیعدالتی و برای آزادی و برابری به اعتراض بر می خیزند، حمایت کنید. از سازمانها، کمیته ها و نهادهای مدافع حقوق بشر، صلح و انتخابات آزاد و عادلانه، حقوق کودکان و از مادران صلح و گروه هائی که برای آزادی زندانیان سیاسی فعالیت می کنند، حمایت کنید.

کارگران و مزدبگیران!
در سال گذشته چالش سنگینی میان مدافعین جهانی سازی نئولیبرالیستی با حامیان "جهانی دیگر ممکن است!" در عرصه های مختلف جریان داشت. صاحبان شرکتهای فراملیتی کوشیدند با بهره گیری از امکانات عدیده ای که در اختیار دارند، مقاومت فزاینده مخالفین خود را که سیطره مخرب آنان بر جهان را بر نمی تابند، درهم شکنند. اما این اقدامات بر دامنه مخالفتها افزود. مخالفت با تعرض به حقوق کار، کاهش تامین اجتماعی، تعمیق شکاف بین شمال و جنوب، گسترش فقر و بیکاری، گرانی مواد غذائی، تخریب محیط زیست، نقض حقوق بشر، تداوم حضور نظامی در عراق، گسترش ناتو، کشتار مردم بیگناه فلسطین، رشد بنیادگرائی، اعمال فشار بر دولتهای چپگرای آمریکای جنوبی و مرکزی.
احزاب چپ، اتحادیه های کارگری، طرفداران حفظ محیط زیست، سازمانهای هوادار صلح، مدافعین آزادی و عدالت اجتماعی، مخالفین سیاستهای بانک جهانی و شرکتهای چندملیتی، گروه های خواهان لغو دیون کشورهای فقیر و تشکیل دهندگان فروم اجتماعی، جبهه جهانی رنگین کمان مخالفین جهانی سازی نئولیبرالیستی را تشکیل میدهند. جبهه ای که سال به سال بر نیروی آن افزوده می شود.

کارگران و مزدبگیران!
با همراهی و حمایت از این جبهه که برای ایجاد یک دنیای بهتر تلاش می کند، آن را تقویت کنید!

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) 
7 اردیبهشت 1387 (26 آپریل 2008)