پیام گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
به کوشندگان کارزار لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان

به مناسبت راه پیمایی برای لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی

راه پیمایی برای لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی در شرایطی برگزار می شود که حرکت های مستقل زنان در کشورمان رو به رشد بوده و حمایت نهادهای مدنی و اجتماعی مستقل از آن امیدهایی را در دل ما زنده کرده است. زنان مبارز ما با درایت، حرکت های سنجیده و شجاعانه خود را در اعتراض به قانون اساسی زن ستیز حاکم، پیش می برند و صفحات نوینی را در مبارزات جنبش زنان گشوده اند. زنان کشورمان حتا در شرایط سخت پس از سرکار آمدن دولت امنیتی- اطلاعاتی احمدی نژاد که زن را تنها در نقش مادر فرمانبر می شناسد، دولتی که از تمامی امکانات خود برای محدود کردن زنان استفاده می کند و همراه با نیروهای سرکوب رسمی و غیر رسمی سعی در ایجاد رعب و وحشت در دل زنان و دختران ما دارد، نيز از حرکت باز نایستاده اند و بر احقاق حق خود که همان دست یابی به برابر حقوقی و عدالت اجتماعی است پای فشاری می کنند.
گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن اعلام همبستگی و همراهی با اين راهپیمایی خود را در امر پیکار برای رفع تبعیض علیه زنان و برای رسیدن زنان مبارز و آزادی خواه کشورمان به اهداف انسانی شان با شما همگام می داند و از گسترش و تحکیم جنبش مستقل زنان حمایت کرده دست همه شما عزیزان را که در این راه بی وقفه تلاش می کنید به گرمی می فشارد.

گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
٢٤ فوریه ٢٠٠٦