اطلاعيه مشترک چهار حزب و سازمان سياسی :


ماجراجوئی اتمی جمهوری اسلامی عليه منافع مردم است
سرانجام پس از کشمکش های بسيار، شورای حکام بين المللی انرژی اتمی با تصويب قطعنامه پيشنهادی اتحاديه اروپا، راه واگذاری پرونده اتمی ايران به شورای امنيت سازمان ملل را گشود. اين قطعنامه از ميان 35 عضو شورای حکام تنها با مخالفت ونزوئلا روبرو شد و با 22 رای موافق و 12 رای ممتنع به تصويب رسيد. هيچيک از کشورهائی که در شورای امنيت از حق وتو برخوردارند به مخالفت با آن برنخواستند. بدين ترتيب با تصويب اين قطعنامه، لبه تيغ سياست تحريم گردن حاکمان نابخرد رژيم را نشانه گرفته است که با اجرای آن بيش از چيز اين منافع مردم ايران است که در معرض تهديد قرارمی گيرد.
ارجاع پرونده به شورای امنيت به اين دليل است که مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللی به اين ارگان سپرده شده و حکومت ايران با فعاليت های پنهانی هسته ايش، امنيت جهانی را در معرض تهديد قرار می دهد. برای بازداشتن ايران از فعاليت های هسته ای خود اين نخستين باراست که به مديرکل آژانس برای دسترسی به اشخاص، مراکز و اسناد از جمله برخی کارگاه های نظامی ايران، اختياراتی فراتر از اختيارات معمولش داده شده است. همچنين از ايران خواسته شده است تعليق دائمی و کامل تمامی فعاليت های مربوط به غنی سازی را به پذيرد و اجرا نمايد.
دفاع سردمداران حکومت از حق غنی سازی اورانيوم برای سوخت چرخه های هسته ای که تحت لوای دفاع از منافع ملی صورت می گيرد، با منافع مردم ايران سازگار نيست. منافع مردم ايران را بيش از هر چيز حضور و ادامه اين حکومت و سياست های ماجراجويانه بين المللی و سرکوبگرانه داخلی اش به خطر انداخته و در معرض خطر قرار می دهد. اين حکومت غير قانونی وغير متعارف است و به کمک سرکوب و سرنيزه و با تکيه بر مافيای نظامی و مالی در قدرت مانده است. منافع مردم ايران را قبل از هرچيز در اين دوره، سخنان تحريک آميز احمدی نژاد رئيس جمهور، متکی وزير امور خارجه و لاريجانی مسئول برنامه هسته ای ايران به خطر انداخته است. اينان چنان ناشيانه و بی خردانه لب به سخن گشوده اند که در مدت کوتاهی توانستند حتی مخالفان ارجاع پرونده اتمی ايران را در موضع موافق و ممتنع قرار دهند. زمانی که روزنامه کاملا وابسته به حکومت، کيهان با خشک مغزی اعلام می کند که "ارجاع پرونده به شورای امنيت نه فقط به زيان کشورمان نخواهد بود، بلکه دستاوردهای در خور توجهی نيز خواهد داشت" چه نيازی است به" توطئه بيگانه" مسئوليت اصلی بحران هسته ای ايران متوجه جمهوری اسلامی است. نخستين قربانيان سياست های ماجراجويانه اين حکومت نيز مردم ايران اند. اين بحران با اين حکومت ناساز با جهان متمدن زاده شده و تا کوتاه کردن دستش از قدرت نيز با افت و خيز تداوم خواهد داشت. راه حل فروکش موقتی بحران، فشار داخلی و بين المللی برای متوقف کردن برنامه هسته ای حکومت و تعليق غنی سازی اورانيوم از سوی جمهوری اسلامی است. اين رژيم طی سالها حکومت خود نشان داده است که جز زبان زور و فشار به هيچ معياری پای بند نيست. برای وادار کردن جمهوری اسلامی به پذيرش معيارهای شناخته شده ومقبول جهانی به يک حرکت وسيع و مشترک در سطح ملی و بين المللی نيازمنديم.
ما خواهان جهانی عاری از سلاح های کشتار جمعی هستيم. خاورميانه يکی از مناطقی است که حکومت های بنيادگرا آنرا به انبار باروتی مسلح به اتم تبديل کرده اند. بدون خلع سلاح کشورهای منطقه از سلاحهای مرگبار، جهان روی آرامش و صلح به خود نخواهد ديد.

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
حزب دموکرات کردستان ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
کو مه له – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران
پنجم مهر 1384 برابر با 27/09/2005