اطلاعیه گروه کار خلق های سازمان فداییان خلق ایران (اکثريت)

از اعتصاب غذای فعالین سیاسی و مدنی کرد پشتیبانی کنیم
به اعدام و پیگرد فعالین ملی خاتمه دهبد


هم میهنان و آزادیخواهان
فعالین سیاسی و مدنی کرد که در زندانهای کشور در بند هستند، در یک اقدام شجاعانه و در دفاع از حقوق انسانی همه دربندیان و برای توقف اعدامها از روز دوشنبه ۲۵ اوت برابر با ۴ شهریور اقدام به اعتصاب غذای نامحدود نموده اند، اعتصابی که با اولین پیام خود، بیش از ٨۰ نفر از فعالین سیاسی و مدنی کرد را با خود همراه کرد و در طی ۲ روز بر آنچه که انتظار میرفت صحه گذاشت و زندانیان بیشتری را با خود همراه ساخت
همرزمان
برخورد جمهوری اسلامی نسبت به خواستهای بر حق جنبش عدالت خواهانه، آزادی خواه و دمکراسی خواه و تضعییقات علیه جنبش های ملی و فعالان مدنی، این پیام را در خود دارد که جمهوری اسلامی عزم در هم شکستن هر صدای آزادی خواهانه ای را داشته و دارد.
زندان ، شکنجه و اعدام در جمهوری اسلامی نه مرز سیاسی و نه مرزی ملی نمی شناسد و همه هم میهنان ما اکنون در زندانی به گستره ایران و زیر فشار این نظام مستبد، در بندند و آخرین گزارشات همچنان نشان از فشار بیشتر بر فعالان سیاسی و مدنی مناطق ملی دارد.
همه این مسائل را میتوان و باید در راستای شکست سیاستهای داخلی و خارجی نظام، اعم از سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و یا بحرانهایی که این نظام در عرصه سیاست خارجی آفریده دانست و نیز در ادامه نقض سی ساله حقوق بشر و حقوق شهروندی.
جمهوری اسلامی ایران در نزدیک به سه دهه اخیر حقوق بشر را به طور روزمره نقض کرده است. کارنامه سیاه قریب به سی ساله این حکومت در پایمال کردن حقوق بشر، یکی از سیاه ترین فصول تاریخ ایران را رقم زده است. امروز نیز هنوز آمار سالانه سه رقمی اعدام در ایران، موارد مرگ زندانیان، گزارشهای مکرر درباره اعمال شکنجه در زندانهای ایران، بازداشت فعالان کارگری، دانشجویی و زنان، اعمال شدید سانسور و محدودیت آزادی بیان، ستم و تبعیض علیه زنان و علیه اقلیتهای قومی و مذهبی، منع فعالیتهای اتحادیه ای و صنفی و بسیاری موارد دیگر، نشانگر آنست که نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی با شدت و گستردگی ادامه دارد. از چند سال پیش بدین سو، وضعیت حقوق بشر در ایران، هر سال وخیم تر از سال پیش شده است.
به جاست که همه سازمانهای سیاسی ازادیخواه و دمکرات در همگرایی و هم صدایی با این آزادگان دربند همه توان خود را در سامان دهی اعتراضات یکی کنند و در درون و بیرون از کشور، صدای این حق طلبان را منعکس نمایند در راستا ی همیاری و نبز افشای هر چه بیشتر نظام جمهوری اسلامی ، سازمان فداییان خلق ایران اکثریت همگان را قرا میخواند تا در هرکجای پهنه گیتی که هستیم در سامان دهی این اعتراضات با هم همکاری نموده و بیش از پیش در افشای این رژیم مستبد و ازادی کش کوشا باشیم.
ما همراه و همگام با اعتصابیون زندانی، ضمن محکوم کردن احکام غیر قانونی و ضد انسانی ، جمهوری اسلامی را موظف میدانیم تا بر اساس قانون اجتماعات و اعتصابات، این حق اعتراض را محترم شمرده و نیز به خواسته این عزیزان در بند که همانا آزادی زندانیان سیاسی و لغو احکام اعدام فعالان سیاسی و مدنی که از عمده ترین خواسته های مردم میهنمان است عمل کنند. ما خواستار لغو احکام اعدام همه زندانیان سیاسی و فعالین مدنی هستیم و انزجار خود را از حکم اعدام برای هر انسانی در هر کجای جهان که باشد اعلام می کنیم.
همزمان و بدینوسیله سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر و سازمانهای عفو بین الملل را به عکس العمل جدی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران فرا میخوانیم و ابراز نگرانی خود را از شیوه تا کنونی این سازمانها در، یا نادیده گرفتن وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و یا قربانی کردن آن در هر انجا و هر زمانی که شرایط سیاسی اقتضا میکند، اعلام می داریم.

گروه کار خلق های سازمان فداییان خلق ایران (اکثريت)
۲۶ اوت ۲۰۰٨ برابر با ۵ شهریور ۱٣٨۷