اعلاميه هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
سخنى با آزادی‌خواهان آذربايجان!

آزادليق يوليندا، باشی اوجاليق سيزيندى!
(در راه آزادى، سر افرازى با شماست!)

هم‌ميهنان آذربايجانى مبارز!
انزجار و خشم ترک‌زبانان کشورمان نسبت به چاپ کاريکاتور اهانت آميز در روزنامه دولتى " ايران "، جرقه‌اى بر خرمن نارضايتى انباشته‌شده مردمى بود که سالهاست از تبعيض و تحقير ملى و فرهنگى رنج مى برند و نه تنها مانند همه هم‌وطنان خود زير فشار استبداد فقهى قرار دارند، بلکه مثل بخش بزرگى از هم‌ميهنان غير فارس خود با ستمى دو چندان روبرو هستند. اعتراضات جمعى و تظاهرات وسيع در اکثر شهرهاى آذربايجان و در دانشگاه‌هاى کشور نشان داد که در ميان آذربايجانى ‌هاى کشورمان اراده نيرومندى سر بر آورده و آنان را براى احقاق حقوق ملى و فرهنگى خود به ميدان کشانده است. اين جنبش حق‌طلبانه که حاصل تلاش‌هاى چند سال گذشته روشنفکران آذربايجانى در عرصه خواست‌هاى ملى و فرهنگى است، اينک در ميانه راه خود براى آنکه بتواند در مسيرى دموکراتيک و هدفمند پيش رفته و به فرجامى دموکراتيک برسد، نيازمند رويکردى هوشمندانه و بسيار هشيارانه است. اين خيزش اعتراضى و مطالباتى روزهاى اخير که همچنان مرحله جوشان خود را طى ميکند، با سمت‌دهى و هدايت درست مى تواند ادامه و ارتقاء يابد.

آزادی‌خواهان آذربايجان!
اين اعتراضات که بر زمينه تبعيض ملى و فرهنگى شکل گرفته، طبعاً با مبارزه در راه خواست‌هاى ملى و فرهنگى است که مى تواند تداوم يابد؛ و اين حرکت که حمايت عظيم مردمى را به پشتوانه دارد، نبايد در اعتراض صرف به چاپ کاريکاتور اهانت‌آميز باقى بماند. چنين درجا‌زدنى،اين مبارزه دموکراتيک را در دائره تنگى محبوس خواهد کرد و حتى آنرا در برابر يک حق دموکراتيک ديگر يعنى آزادى بيان و قلم که همه مردم ايران از آن محروم‌اند و همه آزادي‌خواهان کشور خواهان آنند، قرار خواهد داد. ماندن در چنين نقطه‌اى به برخى جريان‌هاى افراطى و نيز افراد فاقد فرهنگ دموکراتيک ميدان خواهد داد تا وقيحانه خواستار اعدام اين يا آن قلم‌زن و کاريکاتوريست مستخدم دولت شوند. درجا‌زدن در چنين نقطه‌اى، به ويژه از اين نظر زيان‌بار است که به حکومت جمهورى اسلامى کمک مى کند که از يکسو با قرباني‌کردن چند فرد ضعيف و بی‌پناه از اهل قلم – هر اندازه هم که خطاکارانه و غيرمسئولانه عمل کرده باشند – و از ديگر سو تعريف و تمجيدهاى توخالى از "مردم قهرمان و دلاور آذربايجان" و با فريبکارى‌هايى دير آشنا از ايندست که "شما سر ايران هستيد"، بتواند خواست‌هاى دموکراتيک مردم آذربايجان در برخوردارى از حقوق ملى و فرهنگى شان را دور زده و اين خواست‌هاى برحق را همچنان بی‌پاسخ بگذارد. اعتراضات وسيع مردم آذربايجان بايد بسترى باشد براى طرح مطالبات دموکراتيک ملى و فرهنگى ترک‌زبانان و خواست‌هايى که مشابه آنها کمابيش از سوى ديگر مليت هاى ايران طرح مى‌شوند. خواست‌هاى آموزش به زبان مادرى در تمامى سطوح آموزشى در کنار زبان فارسى و دايرشدن راديو و تلويزيون‌هاى تمام‌وقت به زبان ترکى آذربايجانى،آزادى بيان و رفع توقيف از مطبوعات توقيف شده در آذربايجان و کل کشور در شرائط کنونى مى‌توانند به عنوان خواست‌هاى فراگير، جايگاهى مقدم پيدا کنند. اين مطالبات، همراه با پافشارى بر آزادى بی‌درنگ بازداشت‌شدگان وقايع اخير در تمام شهرهاى کشور مى تواند تداوم اين حرکت دموکراتيک را تضمين بخشد. همزمان با آن، خواست رهائى روزنامه‌نگاران ولو غير مسئول، بلوغ دموکراتيک مبارزان آزادی‌خواه آذربايجان را به نمايش خواهد گذاشت.

آزادی‌خواهان آذربايجانى!
در مبارزه حق‌طلبانه‌اى که با وقايع اخير به سطحى بالاتر فرا روئيده است، تفکيک صفوف آذربايجانى هاى ايراندوست از جريان‌ها و افراد معدود و محدودى که عَلَم ضد فارس را بلند مى کنند و بر دشمنى و نقار بين اهالى بخش‌هاى مختلف کشورمان دامن مى زنند، بيش از هر زمان ديگرى ضرورت دارد؛ همانگونه که، تأکيد بر هم‌پيوندى مبارزه‌ملى و فرهنگى با خواست‌هاى دموکراتيک کل ساکنان کشور در اين برهه خاص و بر بستر همين مبارزه نيز داراى اهميت کليدى است. مى توان و بايد نشان داد که تحقق حقوق ملى و فرهنگى هر بخش از مردم، بخشى مهم و تفکيک‌ناپذير از خواست دموکراسى براى ايران است و متقابلاً خواست دموکراسى براى کشور مى بايد در بر گيرنده تأمين حقوق هر شهروند و هر واحد ملى و قومى در ايران باشد. اين مبارزه، در پيوند با مبارزه کارگران و زحمتکشان، زنان، دانشجويان و فرهنگيان، روشنفکران و انديشه‌ورزان، اقليت‌هاى مذهبى و ديگر واحدهاى ملى متشکله کشورمان است که مى تواند در مسير کاميابى و در راستايى دموکراتيک پيش برود. جنبش ملى و فرهنگى آذربايجانی‌ها، کردها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها و عرب‌هاى کشورمان، در ارتباط تنگاتنگ و ضرور آنها با يکديگر و به‌ويژه هم‌پيوندى آنها با مبارزه سراسرى براى دموکراسى در ايران است که نقش آفرين و تعميق دهنده جنبش عمومى آزاديخواهانه کشور خواهد شد.

آزادی‌خواهان آذربايجان!
ما پشتيبان مبارزه شما در راه احقاق حقوق ملى و فرهنگی‌تان هستيم و از هر حرکت شما در هر شهر، در هر دانشگاه، در برابر مجلس اسلامى و هر ارگان حکومتى که در راستاى مبارزه دموکراتيک مردم ايران عليه استبداد فقهى حاکم، داراى مرز روشن با جريان هاى نفاق افکنانه ميان ايرانيان، هشيار در برابر انواع توطئه‌هاى حکومتگران براى بهره‌بردارى از موقعيت پيش‌آمده و نيز حساس در قبال سوء استفاده هاى برون مرزى باشد، قوياً حمايت مى‌کنيم.

زنده باد آزادى – ياشاسين آزادليق!
هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
پنجم خرداد ماه ۱۳۸۵