اعلامیه کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تمدید مدت زندان محمود صالحی را محکوم می‌کنیم!


بنابه گفته وکیل مدافع محمود صالحی، رهبر سندیکای کارگران خباز شهر سقز، که در زندان سنندج نگهداری می شود، دادگاه انقلاب شهر سنندج در تاریخ 27 اسفند ماه 86 این فعال سندیکائی را به دلیل نوشتن نامه تشکر آمیز به کسانی که خواهان آزادی او شده اند وی را به دو ماه زندان محکوم کرده است.
این اقدام دادگاه انقلاب شهر سنندج در حالی صورت گرفته است که قرار بود محمود صالحی با پایان دوره محکومیتش در روز چهار فروردین 87 از زندان آزاد شود.
بدون تردید هدف از صدور این حکم توسط دادگاه انقلاب سنندج، تمدید مدت زندان محمود صالحی و جلوگیری از آزادی او از زندان است. این رفتار مسئولین به اصطلاح قضائی نشان می دهد که تضمینی برای آزادی محمود صالحی حتی پس از طی کردن دوران محکومیت جدید وجود ندارد و ممکن است آنها پس از این دوران این زندانی را که از لحاظ سلامتی در وضعیت بسیار دشوار و خطرناکی بسر می برد، به بهانه های دیگری همچنان در زندان نگاه دارند.
این اقدام ضد قضائی، ضد انسانی و ضد کارگری دادگاه انقلاب سنندج مورد اعتراض محمود صالحی و خانواده او، کارگران، سازمانهای سندیکائی جهانی و حقوق بشری قرار گرفته و آنها ضمن اعتراض به رفتار این دادگاه خواهان لغو حکم زندان محمود صالحی، منصور اسالو و بختیار رحیمی و آزادی آنان از زندان شده اند.
این اقدامات تنها به دادگاه انقلاب سنندج محدود نمی شود. بر اساس اخبار موثق مسئولین دستگاه های قضائی در سایر شهرها نیز در تدارک پرونده سازی های تازه ای علیه فعالین سندیکائی، باز گردادندن تعدادی از آنان به زندان و تمدید محکومیت فعالین کارگری، اجتماعی و سیاسی هستند.
سرمایه داری لجام گسیخته و واپسگرای حاکم حد و مرزی را برای استثمار طبقه کارگر و غارت درآمد منابع و ثروتهای ملی نمی شناسد. به هیمن دلیل آنها که نه بوئی از انسانیت برده اند و نه بر خلاف آنچه که ادعا می کنند پایبندی اخلاقی دارند، می خواهند با مجازات شدید فعالین کارگری، سرکوب کارگران و در هم شکستن مقاومت زحمتکشان، جنبش کارگری را که به مقاومت در مقابل سیاستهای آنان و به دفاع از دستاوردهای جنبش کارگری و منافع ملی برخاسته اند مرعوب و خاموش سازند.
حقیقت این است که رفتار موثر در مقابل این سیاست، که رام و مطیع کردن برده وار طبقه کارگررا آماج خود قرار داده است، مبارزه و مقاومت جنبش کارگری است.
کارگران در این مبارزه نابرابر و غیر انسانی که بر آنان تحمیل شده است راهی به جز سازماندهی یک مقاومت هوشیارانه پایدار ندارند. علیرغم شرایط دشوار هم امکان ایجاد این مقاومت وجود دارد و هم امکان کامیابی کارگران در این مبارزه.
سرمایه داری حاکم علاوه بر امکانات متعددی که در این مبارزه در اختیار دارد، از تفرقه و پراکندگی سازمانها و تشکل های کارگری و از ضعف ها و خطاهای آنان نیز نهایت بهره را می برد. متأسفانه تعدادی از این سازمانها و تشکلها با دامن زدن به تفرقه، خط کشی های کاذب طرح شعارهای چپ روانه غیر عملی و درگیر شدن در بحث های روشنفکری بی خاصیت نقش سازنده ای در مبارزات کارگران ایفا نمی کنند.
با همبستگی و طرح به موقع شعارها و مطالبات و همسو کردن سازمانهای کارگری حول مطالبات عمده جنبش سندیکائی، جلب همبستگی گروه ها، جنبش های اجتماعی دیگر، حمایت بین المللی اتحادیه ها و سازمانهای حقوق بشر می توان امکان کامیابی در این مبارزه را به نحو چشم گیری تقویت کرد. منصور اسالو و محمود صالحی ها را از زندان رها نمود، تعرض حکومت به حقوق کارگران را در هم شکست و دست آورده های جنبش کارگری را توسعه داد.
کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تمدید مهلت زندان محمود صالحی، در زندان نگه داشتن منصور اسالو، بختیار رحیمی و سایر فعالین کارگری و اجتماعی را که تنها به دلیل دفاع از حقوق سندیکائی و اجتماعی کارگران و گروه های اجتماعی صورت گرفته است، قویاً محکوم کرده، خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی-اجتماعی، رعایت حقوق قضائی، سندیکائی، اجتماعی و انسانی کارگران توسط حکومت است. ما همچنین همراهی سازمانهای بین المللی کارگری وحقوق بشری را، که از سر همبستگی و یا به دلایل انسانی به دفاع از کارگران زندانی پرداخته اند، ارج می نهیم و فعالین و سازمانهای کارگری را به همبستگی، پیکار مشترک و به پرهیز از فرقه گرائی واتحادستیزی فرا می خوانیم.
زنده باد همبستگی جنبش کارگری ایران
زنده باد همبستگی بین المللی کارگران جهان

کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
5 فروردین 1387