اطلاعيه کميسيون کارگری سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

يک سال از کشتار کارگران حق طلب شهر بابک گذشت!


در روز چهار بهمن سال هشتاد دو يکسال پيش، ماموران انتظامی به اجتماع مسالمت آ ميز کارگران مجتمع مس خاتون آباد و خانواده های آنها که د ر اعتراض به اخراج دستجمعی از کارو بيکار شدن صورت گرفته بود هجوم آوردند .و با شليک گلوله فرياد، ما کار می خواهيم را که در واقع فرياد ميليون ها نفر کارگر بيکار بود در گلوی کارگران بی بناه و حق طلب خفه کرده و چهار نفر از آنها را به هلاکت رسانده وتعدادی را نيز زخمی کردند .
اين عمل وحشيانه و غير انسانی گرچه باعث کشته و مجروح شدن عده ای از کارگران بيکار که پس از اخراج بدون بهره مندی از هر نوع حمايتی به حال خود رها گشته بودند گرديد ، اما موج گسترده محکوميت اين جنايت و اعتراض به آن ، راه کار سرکوب مسلحانه اعتراضات کارگری را که می رفت در دستور کار رژيم قرار گيرد با مانع جدی مواجه کرد .
اين تجربه نشان داد که اعتراض و واکنش افکار عمومی ميتوانند چه نقش مهمی در مبارزات اعتراضی مسالمت آميز و حق طلبانه کارگران و مزد بگيران و در جلوگيری از سرکوب آنها داشته باشند .
اينک يکسال پس از سرکوب خونين اين تظاهرات، فرياد کار خواهی ميليون ها بيکار ايرانی همچنان در سراسر کشور طنين انداز است . فريادی که تنها با ايجاد کار ، امنيت شغلی و تامين شرايط زندگی انسانی برای کارگران و مزدبگيران فروکش خواهد کرد .
کميسيون کارگری سازمان فدائيان خلق ايران - اکثريت بار ديگر خاطره کارگران جانباخته شهر بابک از توابع استان کرمان را گرامی می دارد و ضمن محکوم کردن مجدد اين عمل خواستار محاکمه و مجازات عوامل اين جنايت زد انسانی است.
ما از مبارزه تمام کارگران و مزدبگيران که روز به روز دامنه و عمق بيشتری می يابد و از کليه خواستهای حق طلبانه همه زحمتکشان بخصوص از مطالباتی چون ، حق تشکل و حق اعتصاب که در مرحله کنونی برای به ثمر رساندن ساير مطالبات پاسخ داده نشده از اهميت تعين کننده ای برخوردار است. حمايت می کنيم .

کميسيون کارگری سازمان فدائيان خلق ايران - اکثريت
چهارم بهمن يک هزار و سی صدو هشتادو سه