بيانيه هيئت سياسی-اجرائی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

مجلس خبرگان:
نماد کامل ماهيت جمهورى اسلامى

انتخابات مجلس خبرگان، مجلسى که به تمامى مظهر و نماد ماهيت جمهورى اسلامى است، در پيش است. در نظامى که بر نفى اراده آزاد مردم، نشاندن اميال ولى فقيه بر فراز مصالح کشور و خواست و راى انسان‌ها، توهين به خرد انسانى و صغير و محتاج ولايت دانستن ايرانيان و تقسيم شهروندان به روحانى و غير روحانى، درجه يک و دو، خودى و غير خودى و. .. استوار است، قرار است گروهى آخوند "خبره" گرد آيند تا بار ديگر با تاکيد بر اين ويژگی‌ها، با رهبر کنونى نظام براى مدت ۹ سال ديگر بيعت کنند. در جمهورى اسلامى که همه نهادها و مجامع و مجالسش در خدمت تثبيت ولايت و تقويت رهبرى قرار گرفته است، مجلس خبرگان بيش از ديگر نهادها چهره زشت و ضد مردمى و دين‌سالار نظام را به نمايش مى‌گذارد.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مجلس خبرگان رسماً وظيفه انتخاب رهبر و نيز اختيار برکنارى او را دارد. هر چند در تمام طول تاريخ جمهورى اسلامى، به غير از مقطع مرگ خمينى و انتخاب جانشين او، براى حفظ ظاهر هم که شده نظارت خبرگان بر عملکرد رهبر تحقق نيافته است، اما حتى اگر نص قانون اساسى را هم اجرا و رهبر را در قبال خبرگان پاسخگو کنند، چرخه بسته‌اى که در رأس جمهورى اسلامى قرار دارد نيز نماد ديگرى از ماهيت غيردمکراتيک و ضدمردمى اين نظام است: رهبر، فقهاى شوراى نگهبان را منصوب می‌کند. اين فقها، تعيين می‌کنند که چه کسانى از ميان آخوندهاى «واجد شرايط» شايسته انتخاب شدن به عضويت مجلس خبرگانند. و اين مجلس، رهبر را بر‌می‌گزيند. هر هشت سال يک بار نامزدهاى مجلس خبرگان را به رأى می‌گذارند. اما کيست که نداند اين مجلس و اين «انتخابات» هيچ ربطى به در نظر گرفتن آراى عمومى در کشوردارى ندارد. دوره‌هاى اخير انتخابات خبرگان در جمهورى اسلامى، نمايانگر بی‌اعتنايى اکثريت عظيم مردم ايران به اين نهاد و روند تدارک آن بود. بيگانگى مردم نسبت به مجلس خبرگان و انتخابات آن و تضاد آن با يک رأی‌گيرى دمکراتيک و آزاد و براى يک نهاد دموکراتيک و موثر به حدى است که نيازى به فراخوان براى تحريم آن نبوده است. مردم خود با آگاهى از ماهيت ارتجاعى و نمايشى مضحکه خبرگان از آن دورى جسته‌اند.
امسال قدرتمندان جمهورى اسلامى براى آن که بتوانند نمايش انتخابات خبرگان را پررونق جلوه دهند، آن را با انتخابات شوراها و انتخابات ميان‌دوره‌اى مجلس شوراى اسلامى به قول خودشان «تجميع» کرده‌اند و اميدوارند از قِبَل توجه مردم به مسائل روزمره محل زندگى خود که ممکن است انگيزه‌اى براى شرکت در انتخابات شوراها شود، براى انتخابات خبرگان هم مشروعيتى بتراشند. با «تجميع» انتخابات، ديگر محکى در دست نخواهد بود که با آن سنجيده شود مردمى که پاى صندوق‌هاى رأى می‌روند، در حقيقت براى انتخاب شوراهاى محلى آمده‌اند يا می‌خواهند خبرگان را انتخاب کنند. البته انحصارطلبى و تنگ‌نظرى هيأت حاکمه به حدى است که حتى حاضر نيستند در رأی‌گيرى براى گزينش شوراها نبز به مردم اندکى حق انتخاب بدهند. گزارش‌ها حاکى است کانديداهاى شوراها نيز در معرض تصفيه وسيع قرار می‌گيرند.
فراخوان ما به مردم ايران اين است که در هر حال از شرکت در اين نمايش مضحک خوددارى کنند. اين مجلس در بن و اساس ارتجاعى و مکانيسم مداربسته قدرت در رأس جمهورى اسلامى، شايسته آن نيست که با برچسب «انتخابی» بودن بزک شود. شايسته است مردم ايران، همان گونه که در دوره‌هاى قبلى انتخابات خبرگان نيز چنين کردند، صحنه اين نمايش را به کارگردانان و بازيگران آن واگذار کنند.

هيأت سياسى-اجرايى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۴ آذر ١٣٨۵