شادباش بمناسبت تصویب قانون اساسی نوین عراق!
به: رئیس جمهوری محترم عراق، جناب آقای جلال طالبانی

از: بهزاد کریمی مسئول هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

شادباش ما بمناسبت تصویب قانون اساسی نوین عراق را بپذیرید!

دوست دیرینه‌ام، آقای جلال طالبانی رئیس جمهور عراق!

به نام سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) تصویب قانون اساسی نوین عراق را که شالوده حقوقی یک عراق جدید را فراهم خواهد آورد، به شما و مردم ستمدیده عراق همسایه ایران تهنیت می گویم. این قانون اساسی در عین کاستی‌ها، نارسائی‌ها و ابهاماتی که نتیجه نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی عراق و توازن قوای موجود است، گام بزرگی برای دموکراتیزه‌کردن حیات سیاسی کشور شما و مبنایی برای تنظیم روابط دموکراتیک بین مؤلفه‌های ملی، فرهنگی و مذهبی متشکله جمهوری عراق است. تصویب این قانون اساسی از سوی مردم عراق و با اکثریت چشمگیر عراقی‌ها، بیانگر اراده شهروندان کشور همسایه ما در پایان‌دادن قطعی به نظام دیکتاتوری است که صدام حسین جنایت‌کار نزدیک به سه دهه نماینده شاخص آن بود و نیز، برون‌رفت از موقعیت تنش داخلی و همچنین رسیدن به استقلال کامل و خروج نیروهای خارجی از عراق است. تصویب این قانون اساسی، و تدقیق و تکمیل آن در آینده می تواند انگیزه ضرور برای نیروهای دموکراسی فراهم آورد تا میثاق ملی دموکراتیک‌تر و استوارتری را برای ایجاد و ثبات یک عراق آزاد و مهد دوستی و صلح در درون و بیرون خود تدارک ببینند.

دوست و همرزم عزیز و محترم، آقای جلال طالبانی!

برای مردم ایران که در پی رهایی از سلطه یک حکومت فقهی دیکتاتور هستند و در همان‌حال خاطرۀ تلخی از جنگ تحمیلی رژیم صدام بر کشورمان و تداوم ماجراجویانه آن از سوی جمهوری اسلامی را دارند و هنوز از فجایع خانمان‌سوز این جنگ تحمیلی و شوم بین دو کشور ایران و عراق رنج می برند، سمت‌گیری عراق به سوی یک کشور دموکراتیک، شادی ویژه‌ای را بهمراه دارد. هرگام به سوی دموکراسی در منطقه دیکتاتورزده ما و هر قدم در جهت استقرار حکومت‌های متعهد به موازین صلح جهانی، مبارزه مردم ایران برای پایان دادن به نظام دیکتاتوری و ماجراجوی حاکم را نیرومندتر و امکان حصول به موفقیت آنها را افزایش می دهد. دموکراسی و صلح خواست مشترک همه ملت‌های منطقه و دو کشور عراق و ایران است. ما را در این روزهای شادی و امیدبخش خودتان، همراه شادمان خود ببینید.

دست شما یار دیرینه‌ام را به گرمی می فشارم.

بهزاد کریمی مسئول هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۲۶ – ۱۰ – ۲۰۰۵