يپام هيات سياسى – اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به:
دومين گردهمايى سراسرى جمهوريخواهان دمکرات و لائيک

دوستان ورفقاى گرامى!
برگزارى دومين گردهمايى را به شما، همه دوستداران جمهوريخواهان دمکرات ولائيک، کوشندگان جنبش چپ و مبارزان راه آزادى و دمکراسى در ايران شادباش مى گوييم. ما، صميمانه آرزومنديم که همايش شما پيروزمندانه به همه آن چه که در دستور کار خود دارد عمل کند و با اتخاذ تصميمات سازنده، هم جمهوريخواهان دمکرات و لائيک را توانمند تر سازد و هم راه نزديکى، همکارى، ائتلاف و اتحاد با ساير جمهوريخواهان را هموارنمايد. تلاش ها و تکاپوى پى گير و صادقانه اعضاء و همراهان جمهوريخواهان دمکرات و لائيک در يک سال و نيم گذشته، گفتگوهاى دوره تدارک گردهمايى، و همراهى و حضور مجموعه اى از نيروهاى با تجربه وانديشه ورز در صفوف شما،امکان هاى اميد برانگيزى را براى موفقيت اين گردهمآيى فراهم آورده است. چنين تلاش هايى، عزم استوار جمهوريخواهان دمکرات ولائيک براى پويايى و تحقق ايده ها وآمال جنبش دمکراسى در ايران را نويد مى دهد. جنبشى که، ارتقاى سطح کمى و کيفى امرسازمان يابى نيروهاى فعال سياسى آن، و اقدام سازمان يافته براى برقرارى مناسبات دمکراتيک ميان احزاب، سازمان ها و نهاد هاى سياسى اش از نياز هاى مبرم آن است.
دوستان گرامی!
جمهوريخواهان دمکرات و لائيک دستاوردهاى ارزنده و قابل اتکايى براى پيشروى دارند. کادرها و نيروهاى فعال آن از گردهمايى سراسرى پاريس تا همايش هانوفر مسير پرفراز و نشيبى را پشت سر گذاشته اند و در اين مسير از تجربه نوينى در کار مشترک و مستمر برخوردار شده اند. به باور ما شما با وقوف بر نکات ضعف و قوت نهادى که ساخته ايد و با پاسخ در خورتان به اين پرسش که: براى فراروئيدن به يک نيروى سياسى دخالت گر فعال چه بايد کرد، قادر خواهيد بود گامى بلند تر و فراتر از گردهمايى پاريس به سوى اهداف جمهوريخواهان برداريد. گردهمآيى سراسرى سپتامبر ٢٠٠۴ پاريس، همايش موسس و نخستين تجربه تجمع شما براى ايجاد يک نهاد سياسى کثرت گرا، فراگير و دمکراتيک با يک رشته وظايف پيش رو بود که مسئولانه خواست به آنها پاسخ دهد. دور از انتظار نبود که هم در موضوع سند سياسى و هم عرصه ساختار سازمانى پاره اى کمبود ها پيش آيد و رفع آنها به گذر زمان و درايت منتخبين اين گردهمايى واگذار شود تا آنان از طريق گفتگو، آزمون، و تفاهم گام به گام پيش روند و از فعالينى که با ايده ها و آمال نيک اجتماع کرده بودند، نيرويى از لحاظ سياسى دخالت گر و فعال بسازند و پروژه ها و مصوبات گردهمايى نخست را از منشور واقعيت عينى و ميدان عمل سياسى عبور دهند. گردهمايى پاريس هوشيارانه عليرغم دشوارى ها و تعدد وظايف ، جمهوريخواهان دمکرات و لائيک رابه سند سياسى که بيان هويت و راهنماى عمل آنان باشد مجهز کرد. اين گردهمايى حتى از تدوين يک سند عادى فراتر رفت و نقاط اشتراک و افتراق را هم برشمرد، دورى و نزديکى جمهوريخواهان دمکرات و لائيک را با ساير جريان هاى سياسى اپوزيسيون مشخص ساخت و حداقل هاى لازم براى حضور فعال سياسى جمهوريخواهان دمکرات و لائيک را تامين نمود. با اين اقدام مدبرانه راه در اين جهت گشوده شد که کنکاش و چالش براى يافتن پاسخ به اين پرسش که آيا جمهوريخواهان دمکرات و لائيک حزب وجبهه هستند يا جنبش، نمى بايد آنان را از دخالتگرى فعال سياسى، کنش و واکنش موثر در قبال رويداد ها و روندهايى که عرصه سياست کشور و موقعيت هر يک از نيروها را دچار تحول و دگرگونى مى سازند، بازدارد. بدون ترديد چالش براى يافتن فرمى متناسب با مضمون فعاليت و ساماندهى چنان ساختارى که احزاب، سازمان ها، جمعيت هاى سياسى و منفردين را پوشش دهد و اين مجموعه را به اراده اى فراتر از جمع کمى آنان بدل کند، مى تواند نشانه بالندگى باشد و ما آنچه را که در ميان جمهوريخواهان دمکرات و لائيک جريان دارد نشانه اين بالندگى مى دانيم و اميدواريم شاهد اثرات آن در جنبش دمکراتيک کشور باشيم.
دوستان و رفقا!
ما بار ديگر براى گردهمآيى شما آرزوى موفقيت داريم و از هرگونه ابتکار و پيشنهادى براى همکارى و اتحاد عمل در جهت تحقق اهداف مشترک و جنبش دمکراسى در ايران صميمانه استقبال مى کنيم.

هيات سياسى – اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

سوم اسفند ١٣٨۴