اطلاعيه هيئت سياسی – اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

بازداشت و پيگرد رهبران سنديکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی را تقبيح و محکوم ميکنيم!

بر پايه اخبار منتشره، در تاريخ ١/ ١٠ / ١٣٨٤ ماموران نيروی انتظامی با در دست داشتن حکم بازداشت و بازرسی منازل رهبران و فعالين سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به محل سکونت آنها مراجعه کرده اند. پس از ضيط کامپيوترها و اسناد سنديکا آنها را به اتهام تشکيل سنديکا و بر هم زدن نظم عمومی، از طريق اعتصاب بازداشت کردند.
بقرار اطلاع رسيده، برای آقای منصور اصانلو دبير سنديکا پرونده سازی صورت گرفته است و اتهامات سنگين و ناروايی به ايشان وارد کرده اند. هدف از پرونده سازی و اتهام زنی آن است که فعاليت سنديکا را غير قانونی اعلام کنند. از آغاز تشکيل سنديکای شرکت واحد تاکنون ارگانهای امنيتی و قضايی رژيم به بهانه ها و اشکال گوناگون کوشش کرده اند، مانع فعاليت اين سنديکا گردند، اما مقاومت و حمايت گسترده کارکنان شريف و زحمتکش شرکت واحد باعث گرديده است، که اين سنديکا بتواند، عليرغم همه اين دشواريها و مانع تراشی ها به فعاليت خود ادامه داده و شرايط را برای افزايش دستمزد و بهبود شرايط کاری کارکنان شرکت واحد مهيا سازد.
بازداشت ٨ تن از رهبران و فعالين اصلی سنديکا به اتهامات واهی همانطور که انتظار ميرفت باعث عکس العمل اعتراضی کارکنان شرکت واحد و اعلام همبستگی ساير کارگران با آنها گرديده است. بازداشت رهبران و فعالين اصلی سنديکا در حالی صورت می گيرد که دادگاه انقلاب سقز يکماه پيش عده ديگری از رهبران و فعالين سنديکايی شهر سقز را به دليل تلاش برای برگزاری روز کارگر و فعاليت سنديکايی به زندان و تبعيد محکوم کرده است.
بازداشت رهبران سنديکا در حالی صورت می گيرد که دولت جمهوری اسلامی رسما با انعقاد قرارداد با نمايندگان سازمان بين المللی کار حق فعاليت سنديکاهای آزاد را پذيرفته و آنرا امضا کرده است.
هيات سياسی – اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ضمن حمايت از رهبران و فعالين سنديکای کارکنان شرکت واحد، دستگيری های انجام شده را تقبيح و محکوم کرده و خواهان توقف کامل اين اقدامات ظالمانه و لغو احکام فعالين سنديکايی شهر سقز ميباشد که بدليل مشابه به زندان و تبعيد محکوم شده اند.
ما همچنين حمايت خود را از اقدام جمعی از کارکنان شرکت اتوبوسرانی در صدور اطلاعيه ايی مبنی بر آغاز اعتصاب کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران با درخواست آزادی بی قيد و شرط نمايندگان بازداشت شده ی سنديکای اتوبوسرانی از روز يکشنبه دهم دی ماه اعلام ميداريم و همه زحمتکشان و آزاديخواهان را به پيوستن و اعلام همبستگی با آن فرا می خوانيم.

هيات سياسی – اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
سوم دی ماه ١٣٨٤