پيام هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

به سومين همايش اتحاد جمهوری‌خواهان ايران


دوستان گرامی ، خانم‌ها و آقايان !
برگزاری سومين همايش را به شما، همه دوست‌داران اتحاد جمهوری‌خواهان و کوشندگان راه آزادی و دمکراسی در ايران شادباش می‌گوئيم. ما صميمانه برای شما در انجام وظايفی که برعهده داريد، آرزوی موفقيت داريم و اميدواريم همايش هم در جهت انسجام درونی، ارتقای کارآئی، تقويت اعتبار اتحاد جمهوری‌خواهان در جامعه و حضور فعال‌تر آن در صحنه سياسی کشور، تصميمات راه‌گشا اتخاذ کند و هم راه نزديکی، همکاری، ائتلاف و اتحاد با ساير جمهوری‌خواهان را هموار سازد. تلاش‌های چشمگير تدارک‌کنندگان همايش و همراهی و حضور مجموعه‌ای از نيروهای با تجربه و انديشه‌ورز جنبش دمکراسی در صفوف اتحاد جمهوری‌خواهان، شرايط مناسب و اميدآفرينی را برای برای موفقيت اين همآيش بوجود آورده است. يقين داريم که کنکاش و چالش همايش برای يافتن پاسخ مناسب به مسائل ساختاری، بر تلاش آن برای کند و کاو راه‌های دخالت‌گری فعال سياسی اتحاد جمهوری‌خواهان و ايجاد آلترناتيو دمکراتيک سنگينی نخواهد کرد.
اين واقعيت دارد که اتحاد جمهوری‌خواهان ايران به همت افراد و نيروهای متعلق به نحله‌های مختلف با پيشينه تاريخی و سياسی متفاوت ايجاد شده است. بديهی است که اين چهره‌ها و نيروها در روند مبارزه، هر يک بخواهند در ساختن سيمای اتحاد جمهوری‌خواهان نقش فعال‌تر و چشگميرتری را ايفا کنند. چنين چالشی هرگاه بر محور برنامه و سياست و در خدمت ايجاد آلترناتيو دمکراتيک جمهوری‌خواهان باشد، چالشی است سازنده و نشانه بالندگی اتحاد جمهوری‌خواهان می‌باشد. جای اميدواری است که در درون اتحاد جمهوری‌خواهان مکانيسم‌های دمکراتيکی برای سمت‌دهی اين چالش‌ها تعبيه شده و با کاربست آنها، می‌توان هم اتحاد درونی را تقويت کرد و هم به آموزه‌های تازه‌ای برای همکاری و اتحاد با ساير جمهوری‌خواهان دست يافت.

دوستان گرامی !
در کشور ما در اين سه دهه هيچ‌گاه به اندازه امروز شرايط برای ايجاد آلترناتيو دمکراتيک و سکولار مساعد نبوده است. متأسفانه ميزان آمادگی نيروهای دمکراتيک متناسب با اين شرايط و الزامات آن نمی‌باشد. ما عميقاً اعتقاد داريم که مجموعه نيروهای جمهوری‌خواه دمکرات و سکولار ايران هم توان و هم امکان آن را دارند که چنين آلترناتيوی را شکل دهند و پيشروی کشور به سوی مردم‌سالاری و جمهوريت را هموار سازند. ايران امروز با ايران يک سال گذشته به کلی متفاوت می‌باشد. بنيادگرايان افراطی که قصد داشتند به زور سرکوب در کشور رکود و انسداد سياسی ايجاد کنند و صدای جنبش آزادی‌خواهی را خاموش سازند، نه تنها نتوانسته‌اند جنبش را مهار کنند بلکه با مبارزه کارگران برای ايجاد سنديکا، مبارزه پيگير زنان در دفاع از برابر حقوقی زن و مرد، مبارزه فعالان حقوق ملی، مقاومت دانشجويان، روشنفکران، وبلاگ‌نويسان، نويسندگان و مبارزه معلمان، فضای سياسی کشور بتدريج در حال تغيير است. واکنش مردم در برابر تهديد و سرکوب حکومت، بيانگر آمادگی آنان برای پذيرش هزينه مقاومت در برابر سرکوب است. در چنين شرايطی جای يک نيروی متحد کننده، نيروئی که برای مبارزه مردم چشم‌اندازی روشن ترسيم سازد و بمثابه آلترناتيو برآمد کند، خالی است.
برای شکل‌دهی چنين آلترناتيوی بايد گام پيش گذاشت و به اقدامات عملی دست زد. اگر از اين شرايط مساعد برای همکاری، اتحاد و مبارزه مشترک عليه استبداد بهره نگيريم، نه درآينده در برابر تاريخ می‌توانيم پاسخ‌گو باشيم و نه امروز می‌توانيم به مردم توضيح دهيم که چرا جمهوری‌خواهان اين فرصت تاريخی و گران‌بها را ناديده می‌گيرند و با وجود اشتراک نظر حول دمکراسی و حقوق بشر، آلترناتيو دمکراتيک را شکل نمی‌دهند.
اميدواريم که همايش سوم اتحاد جمهوری‌خواهان تصميمات راه‌شگا در اين زمينه اتخاذ نمايد و و در جهت اتحاد وسيع نيروهای جمهوری‌خواه و دمکرات گام‌های موثر بردارد.

دوستان گرامی !
دست شما را به گرمی می‌فشاريم و برای همايش اتحاد جمهوری‌خواهان آرزوی موفقيت داريم.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)
پنجشنبه سوم خرداد 86