اعلاميه مشترک چهار حزب و سازمان سياسی

اهانت به هموطنان ترک و آذرى را
محکوم مى‌کنيم!

روزنامه ايران، ارگان رسمى خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران، با چاپ کاريکاتورو مطلبى توهين‌آميز، هموطنان ترک و آذرى را به استهزا گرفته و توهينى را که پايه آن بر تحقير و تبعيض استوار است در حق مليون‌ها نفر از مردم کشور ما مرتکب شده است. اين اقدام ناشايست در فاصله کوتاهى با واکنش گسترده مردم آذربايجان مواجه شد و مسئولان روزنامه را به پوزش‌خواهى واداشت. اما اين پوزش‌خواهى نتوانست مردم اين منطقه را که سالها زير فشار تبعيض و تحقير ملى قرار دارند، آرام کند.
حرکات و اعتراضات در برابر اين تحقير از دانشگاهها آغاز شد و در فاصله کوتاهى، شهرهاى ترک زبان کشورمان در آذربايجان را فرا گرفت. از تبريز گرفته تا اروميه، از خوى گرفته تا اردبيل، از آذرشهر تا مراغه، درهمه‌جا مردم از اين اهانت خشمگين شده، به اعتراض برخاسته‌اند. مقامات حکومتى ازبيم گسترش نارضايتى و حرکت اعتراضى مردم، به ديگر مناطق کشورمان، روزنامه ايران را توقيف و نويسنده و کاريکاتوريست روزنامه را بازداشت و سردبير آن را به دادگاه احضار نموده‌اند. اين اقدامات ناظر بر ضعيف‌کشى و قربانى کردن چند فرد فاقد مسئوليت حکومتى نيز، بعيد است که بتواند شعله نارضايتى مردم را خاموش نمايد. نارضايتى تنها با اين توهين شکل نگرفته است که با اين عذرخواهى‌ها و اقدامات تدافعى خاموش شود.
سياست ستم و اجحاف بر اقوام و مليت‌هاى ايرانى که ريشه در حکومت‌هاى پيشين دارد، با روى کار آمدن جمهورى اسلامى، ادامه پيدا کرده و تشديد شده است. اين حکومت جدا از سياست سرکوبگرانه‌اى که در کل جامعه اعمال مى‌نمايد، به طور ويژه نيز تا توانسته است ستم و تبعيض را در مناطق ملى گسترش داده، اين مناطق را به انبار باروتى تبديل کرده است که هر اقدام و حرکت تحريک‌کننده‌اى، ولو کوچک، مى‌تواند آنان را به طغيان کشاند. بى‌کفايتى دولت جديد و سياست‌هاى قرون وسطائى‌اش، بر فشارها افزوده، نارضايتى را به وسعت سرزمين پهناور ايران گسترش داده است. يک روز شاهد خشم و نفرت مردم خوزستان هستيم، دگر روز بلوچستان به اعتراض برمى‌خيزد، روز بعد کردستان عليه ستم و تبعيض و بى‌عدالتى قيام مى‌کند و امروز مردم آذربايجان در برابر توهين و تحقير به پا خاسته است. بدون شک تداوم اين اجحافات و ستمگرى‌ها، مى‌تواند مردم را در سراسر ايران به عصيان بکشاند.
امروز سياست‌هاى سرکوبگرانه حکومت چنان خشم و نفرتى در دل‌ها کاشته است که بروز واکنش‌هاى تند و افراطى در ميان برخى ازمردم اين مناطق، دور از انتظار نيست. گر چه در اين ماجرا، نبايد حتى براى لحظه‌اى فراموش کنيم که مقصر اصلى حکومت مرکزى است و نوک تيز حمله بايد اين دار و دسته را نشانه رود، اما در عين حال ضرورى است به اين امر توجه کنيم که افراطيون تندرو در هر دو سو با عمل و اقدامات‌شان به خواست‌هاى حق‌طلبانه مليت‌هاى مختلف ايرانى و امر مبارزه براى دموکراسى در ايران ضربه مى‌زنند.
اگر تدبير و سياستى روشن و اصولى براى حل عادلانه و دموکراتيک مساله ملى در کشور ما در پيش گرفته نشود، که از عهده رژيم حاکم ساخته نيست، اين مساله واقعى مى‌تواند مورد بهره‌بردارى جريانات ارتجاعى افراطى داخلى و قدرت‌هاى خارجى قرار بگيرد و نتايج فاجعه‌بارى براى ميهن به بار آورد.
ما سازمان‌ها و احزاب امضا کننده اين بيانيه ضمن محکوم کردن سياست‌هاى سرکوبگرانه جمهورى اسلامى و حرکات تحريک‌کننده و نفاق‌افکنانه عوامل آن، بار ديگر اعلام مى‌کنيم که راه حل اصولى و عادلانه براى پاسخ به خواسته‌هاى مردم در مناطق ملى، به رسميت شناختن تنوع قومى و ملى، پذيرش برابرحقوقى مليت‌ها و پاسخ دموکراتيک و مسالمت‌آميز به حقوق ملى آنان، در ايرانى آزاد و دموکراتيک است.

حزب دموکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)
کو مه له- سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان ايران
چهارشنبه سوم خرداد ١٣٨۵ برابر بيست و چهارم ماه مه ٢٠٠۶