اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
به مناسب روز جهانی زبان مادری

آموزش به زبان مادری حق مسلم تمامی ملیت‌های ایرانی است!


روز 21 فوریه(دوم اسفند) از طرف یونسکو بعنوان "روز جهانی زبان مادری" اعلام شده است. در سراسر دنیا انجمنها، سازمانهای حقوق بشری و احزاب سياسی با برگزاری مراسم و با گردهمائی ها، "روز جهانی زبان مادری" را گرامی ميدارند و بر ضرورت آموزش زبان مادری پای ميفشارند.
در کشور ما مليتهای غيرفارس نميتوانند به زبان مادری خود تحصيل کنند. رژيمهای حاکم بر ايران در صد سال اخير به خواست مليتهای غير فارس برای آموزش به زبان مادری پاسخ "نه" داده اند. جمهوری اسلامی در تداوم سياست رژيم پهلوی، به خواست ميليونها انسان برای آموزش به زبان مادری که در نامه های مدافعين حقوق ملی بيان شده، در رسانه ها آمده و در خيابانها فرياد شده است، با زبان قهر سخن گفته و فعالين ملی را دستگير و روانه زندانها ميسازد. 
عدم پاسخگوئی به خواست بر حق ملیتهای غیر فارس ایرانی به عامل تاثيرگذار در عقب ماندن مناطق ملی ايران تبديل شده است. مليتهای غيرفارس نميتوانند فرهنگ خود را غنا بخشند و در شکوفائی و تنوع بخشيدن به فرهنگ کشورمان نقش موثر ايفا کنند. بی ترديد آموزش به زبان مادری ملیتهای غیر فارس، در شکوفایی و تنوع بخشيدن به فرهنگ کشور ما و در پيشرفت ايران تاثیرات بجائی خواهد گذاشت. 
در میان روشنفکران و فعالين ملیت های غیرفارس، مبارزه برای کسب حق آموزش بزبان مادری جریان دارد. لازم است این مبارزات از جانب احزاب سیاسی، روشنفکران و فعالين سیاسی مورد حمایت قرار گیرد. 
به نظر ما مبارزه برای تامين مطالبات ملیتهای ایرانی، از مبارزه برای دمکراسی در سطح ايران تفکیک ناپذیر است. سازمان ما با اعتقاد به تفکيک ناپذيری اين دو مبارزه، همواره برای تامين حقوق ملیتهای ایرانی در تمامی عرصه ها مبارزه کرده و از مبارزات دمکراتیک و مدنی ملیت های غیرفارس حمایت کرده است. اميد است که نيروهای سياسی به مبارزه برای تامين حقوق ملی توجه جدی مبذول دارند و آن را جزو مولفه های اصلی برنامه خود قرار دهند.

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
20فوریه 2008