اطلاعيه کميسيون کارگري سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)

از تشکل يابي مستقلانه و از وحدت و همکاري تشکل هاي کارگري و سنديکايي حمايت مي کنيم !


بياينه ای که اخيرا توسط فعالين جنبش سنديکايی و کارگری کشور با درخواست به رسميت شناخته شدن حق تشکل و رعايت کنوانسيون های ٨٧ و ٩٨ سازمان بين المللی کار از دولت و کارفرمايان تهيه و برای امضاء کارگران ارسال شده بود، با استقبال گرم و حمايت گسترده و دلگرم کننده کارگران و مزد بگيران مواجه گرديد.
براساس گزارشات منتشره توسط فعالين دست اندر کار تهيه اين بياينه تا کنون بالغ بر ٤٥٠٠ نفر از شاغلان رشته های گوناگون با گذرادن امضای خود در زير اين بياينه از درخواستهای مند رج در آن حمايت کرده و انتظار می رود هزاران نفر ديگر نيز به تدريج آنرا امضاء کنند. با توجه به تهد يد ها و خطراتی که در ميهن استبداد زده ما متوجه امضاء اينگونه بياينه هاست امضاء تعداد بسيار زيادی از کارگران و مزد بگيران در زير اين بياينه نشانه اهميت تشکل های مستقل و آزاد کارگری نزد کارگران و مزد بگيران و نقشی که اين تشکل ها می توانند در بهبود شرايط معيشتی و اجتماعی آنها به وجود آورند، می باشند. اين استقبال همچنين نشان داد که توطئه ها، دسيسه چينيهاي فريب کارانه تشکل حکومتی و ايدئولوژيک خانه کارگر عليرغم برخورداری از حمايتهای بيدريغ سرمايه داران و دستگاه های امنيتی رژيم نتوانسته است کارگران و مزد بگيران را گمراه و آنها را از تلاش برای تشکيل سند يکاهای مستقل کارگری باز دارد و مانع آشکار شدن نقش منفی، منفعلانه و ضد کارگری اين تشکل در نزد زحمتکشان گردد .
تقويت روحيه همکاری و وحدت گرايی حق طلبانه توام با پيکارجويی و ظلم ستيزی در ميان کارگران و مزد بگيران عليرغم تفرقه افکنی های آگاهانه عده ای در برون جنبش کارگری و نا آگاهانه عده ای در درون جنبش نشان دهنده ارتقاء وافزايش آگاهی طبقاتی و اجتماعی در ميان کارگران و مزد بگيران و نتيجه تجربيات، اعتصابات و اعتراضات دهه گذشته که با گسترده ترين تعرض حاکمان سرمايه سالار و کارفرمايان به حقوق سنديکايی و اجتماعی کارگران و مزد بگيران همراه بوده است، می باشد .
سياست سازمان ما در دو دهه گذشته همواره حمايت از استقرار سنديکاها و تشکل های مستقل کارگری و به رسميت شناخته شدن حق فعاليت آنها بر مبنای کنوانسيون های سازمان بين المللی کار توسط دولت و کارفرمايان بوده است.
کميسيون کارگری سازمان فدائيان خلق ايران - اکثريت ضمن حمايت از بياينه اخير تشکل های مستقل کارگری و در خواستهای مطا لبه شده در اين بيانيه بار ديگر از تشکل يابی مستقلانه و از همکاری و وحدت کارگران، مزد بگيران، تشکل ها و نهاد های مستقل کارگری حمايت می کند .
ما ضمن حمايت از نظارت سازمان بين المللي کار بر رعايت کنوانسيون های ٨٧ و ٩٨، مخالف دخالت اين سازمان در امور کارگری ايران هستيم .
ما همچنين يکبار ديگر و اين بار با پيروی از روحيه همکاری و وحدت گرايی موجود در ميان کارگران و مزد بگيران و در ميان فعالين جنبش سند يکايي داخل کشور همه فعالين و مبارزين جنبش سند يکايی و کارگری مقيم خارج از کشور را به وحدت و همکاری عملی و به حمايت يکپارچه از تلاشهای فعالين داخل کشور برای به رسميت شناساندن تشکل های مستقل و آزاد فرا می خوانيم .

کميسيون کارگری سازمان فدائيان خلق ايران - اکثريت
٢ اسفند ١٣٨٣