اعلامیه گروه کار خلقهای سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت


گرامی باد ٢ ری بندان، سالروز اعلام جمهوری خود مختار کردستان ایران
٥٩ سال از دوم بهمن ۱٣٢٤، روزی که در آن قاضی محمد رهبر حزب دمکرات کردستان ایران، تاسیس جمهوری کردستان ایران را در میدان چار چرای مهاباد اعلام کرد می گذرد و خاطره تابناک این روز همچنان الهام بخش مبارزه مردم کردستان ایران است.
این جمهوری بیش از ۱۱ ماه نپایید، اما حرکتی را در میان خلق کرد نهادینه کرد که هیچ سرکوب و لشکر کشی های دو رژیم سلطنتی و دینی نتوانستند آن را خاموش کنند.
رژیم شاه در نبردی نابرابر این جمهوری نوپا را سرکوب کرد و با این گمان بیهوده که با کشتار رهبران ملی کرد، خواست دمکراتیک خلق کرد نیز از میان بر خواهد خواست قاضی محمد، صدر حکومت ملی کردستان ایران به همراه دو تن دیگر از رهبران این حکومت را در پی یک محاکمه نظامی به دار آویخت. این خواست اما بر جای ماند و شش دهه مبارزه مردم کردستان را در پی آورد، مبارزه ای که همچنان ادامه دارد.
یکی از کانون های اصلی مبارزه برای رفع ستم ملی ، که مبارزه ای دمکراتیک در میهن ما میباشد کردستان است. این مبارزه به همراه حرکات ملی دیگر خلق های ایران، اینک هر چه بیشتر با خواست ایجاد یک ایران فدرال که در آن حقوق همه ملیت های کشور به شکل برابر و دمکراتیک تامین شود، گره می خورد. تنها در یک جمهوری دمکراتیک، سکولار و فدرا ل، همه ایرانیان با تنوع ملی، قومی، دینی و فرهنگی در کنار همدیگرمی توانند یک زیست دمکراتیک و متمدنانه داشته باشند.
ما ضمن گرامی داشت سالروز اعلام جمهوری خود مختار کردستان و تبریک به هم میهنان کرد، حزب دمکرات کردستان ایران و تمامی نیروهای ترقی خواه کردستان ایران، بار دیگر بر همکاری و اتحاد سیاسی احزاب کرد ایرانی با نیروهای دمکراتیک کشورمان در شرایط سیاسی حساس کنونی که به باور ما آبستن تحولات جدی سیاسی است تاکید کرده و دست همه دمکرات هایی را که خواهان حل دمکراتیک مسئله ملی در کشور هستند را به گرمی می فشاریم.
گرامی باد یاد ماندگار ٢ ری بندان

گروه کار خلقهای سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت
٢ بهمن ماه ۱٣٨٣