اطلاعيه کميسيون کارگرى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

سرکوب خشن و غير انسانى کارگران گرسنه
و حق طلب فرش البرز را قوياً محکوم ميکنيم

بنا به گزارشات منتشر شده، ماموران نظامى، امنيتى شنبه گذشته پس از بازداشت چهار نفر از نمايندگان فرش البرز که براى پيگيرى وضعيت کارگران اين شرکت که مدت هجده ماه است حقوق دريافت نکرده اند، دست به اعتراض زده بودند، به اجتماع کارگران و خانواده آنها نيز که در مقابل فرماندارى تجمع کرده بودند، پس از شليک گاز اشک‌آور يورش آوردند و به‌شکل بی‌رحمانه‌ای آنها را مضروب و مجروح نمودند. به گفته کارگران، ضرب و جرح آن‌ها حتى پس از بازداشت در اداره کار و فرماندارى ادامه داشته است. همچنين مقامات دولتى بيست نفر از کارگران معترض را به زندان منتقل کرده‌اند که هنوز سه تن از آنان در بازداشت به‌سر می‌برند.

سرکوب کارگران در دوران حاکميت دولتى صورت ميگيرد که با وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم محروم مسير رسيدن خود به قدرت را هموار کرد. اما آنها به جاى اجراى وعده‌هاى خود با عدم افزايش دستمزد کارگران، تصويب حذف قوانين حمايتى و تلاش در جهت قراردادى کردن تمام کارگران، امنيت شغلى کارگران را بيش از گذشته مورد تهديد قرار دادند. رويکرد نظامى و سرکوبگرانه اين دولت در برخورد با اعتراضات کارگرى نشان‌دهنده‌ی آن است که اين دولت به دلائل گوناگون عليرغم افزايش درآمد نفتى (بنا به پيش‌بينى کارشناسان در سال جارى بالغ بر شصت ميليارد دلار خواهد بود) در غلبه بر بحران اقتصادى، بيکارى گسترده و از بهبود شرايط اجتماعى و رفاهى کارگران و مزدبگيران درمانده است. رژيم ميخواهد اين بحران را با هزينه کردن از حقوق ناچيز کارگران حل کند اما اين رويکرد با موج بی‌سابقه اعتراضات و مقاومت کارگران مواجه شده است. اين سرکوب‌ها نه تنها نتوانسته اعتراضات را مهار کند، بلکه ميرود که ثبات و پايدارى دولت را نيز به‌طور جدى مورد تهديد قرار دهد.

مهم‌ترين علت بيکارى که اعتراضات کارگرى را به‌دنبال دارد، رکود و ورشکستگى صنايع و توليد است که بيکارى گسترده پيامد آن است. اين وضعيت نتيجه فرادستى سرمايه‌دارى غيرمولد در ارگان‌هاى حکومتى و در سياست‌گذارى کلان کشور است، بنابراين، بحران اقتصادى و بيکارى همانگونه که تجربه نشان داده است حل نخواهد شد مگر با حذف اين عامل. از طرف ديگر تجربه مبارزات تاريخى کارگران نيز نشان داده است که بدون ايجاد سازمان‌هاى سنديکائى واقعى و مستقل عليرغم گستردگى و توده‌ای شدن اعتراضات، کارگران نميتوانند تعرض کارفرمايان و دولت به حقوقشان را خنثى و قوانين و مقررات را به سود خود تغيير دهند. موج اعتراضات اخير بار ديگر نقش و اهميت سازمان‌هاى کارگرى واقعى و دمکراتيک را به عنوان مهم‌ترين وسيله براى حراست از قوانين کار، حقوق کارگران، توسعه و بهبود اين حقوق هر چه بيشتر برجسته کرده است.

کميسيون کارگرى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) سرکوب خشن و غير انسانى کارگران حق‌طلب فرش البرز را قوياً محکوم ميکند و از همگان ميخواهد که با اعتراض به اعمال سرکوبگر اين رژيم و حمايت از مبارزات بر حق کارگران، به آنان يارى رسانند. ما بار ديگر کارگران را به گسترش اعتراضات، مقاومت و مقابله با سياست‌هاى ضد کارگرى دولت و به تشکيل سنديکاهاى مستقل کارگرى فرا می‌خوانيم.

کميسيون کارگرى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

يکشنبه ۲ مهر ۱٣٨۵