اعلاميه مشترک در محکوميت صدور احکام اعدام، دستگيری دانشجويان و فعالان کارگری

برای نجات جان محکومان به اعدام و آزادی دانشجويان متحدانه عمل کنيم!


ايرانيان آزاده !
عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگار کرد و هيوا بوتيمار فعال مدنی در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده‌اند. عدنان حسن‌پور عضو هيئت تحريريه هفته نامه توقيف شده کردی ـ فارسی "آسو" واز اعضای کانون نويسندگان کردستان می باشد.
هيوا بوتيمار را مأموران امنيتی به قصد دستگيری برادر وی هادی بوتيمار به گروگان گرفته اند و به خانواده اش اطلاع داده اند تا زمانی که هادی خود را به اطلاعات جمهوری اسلامی تحويل ندهد، هيوا آزاد نخواهد شد. هادی بوتيمار برای رهايی از چنگ جمهوری اسلامی به انگلستان پناه برده است.
حکم اعدام عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار در دادگاه سنندج تائيد شده وماموران امنيتی تاييد صدور حکم اعدام عدنان را به وکيل و خانواده وی خبر داد ه اند. اکنون حسن پور و بوتيمار با مرگ فاصله ای ندارند و جان آنان در خطر است. اگر برای جلوگيری از اجرای احکام اعدام و نجات جان آنان از خطر مرگ اقدام فوری انجام نگيرد، جمهوری اسلامی فاجعه انسانی جبران ناپذيری را بر مردم ما تحميل خواهد کرد.
محکوميت حسن پور و بوتيمار به اعدام نقض خشن حقوق بشر و نمونه آشکار جنايت دولتی است. جمهوری اسلامی با صدور حکم اعدام برای حسن پور و بوتيمار تصميم به کشتن دو انسان بی گناهی گرفته است که هم اکنون در زندان رژيم در بند هستند وجز تحمل اسارت، شکنجه و زندان کاری از دست آنان ساخته نيست. دو انسانی که در خارج از زندان هم که بودند جز اتکاء بر انديشه و قلم برای بيان اعتراض خود عليه استبداد و آزادی کشی رهبران حکومت راه و روش ديگری نداشتند.
محکوميت اين دو تن به اعدام در تداوم موج سرکوبی است که از چند ماه پيش راه افتاده است. در اين موج سرکوب فعالين جنبش زنان به زندانهای سنگين محکوم گرديده، فعالين جنبش دانشجوئی، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم و مسئولين دفتر ادوار تحکيم دستگير شده و روزنامه هم ميهن توقيف و خبرگزاری ايلنا تعطيل شده است. همزمان با اين اقدامات سرکوبگرانه، ماشين اعدام رژيم راه افتاده است.
حسن پور و بوتيمار گروگان جمهوری اسلامی هستند. آنان قربانی آزادی کشی و نقشه شوم استبدادگران حاکم برای عبور از بحران اجتماعی و منازعه هسته ای هستند. بحرانی که خودشان آن را آفريده اند. جمهوری اسلامی اين دو تن از فرزندان شجاع و آزاده کشور را به اعدام محکوم کرده است تا از زنان، معلمان، فعالان و مبارزان حقوق ملی، جنبش کارگری و دانشجويان زهرچشم بگيرد. حسن پور و بوتيمار را به اعدام محکوم کرده اند تا صدای آزادی خواهی روزنامه نگاران و روشنفکران کرد را خاموش سازند و مبارزه دمکراتيک مليت های ساکن کشور را برای تامين برابر حقوقی و پايان دادن به تبعيض سرکوب کنند. حسن پور و بوتيمار را به اعدام محکوم کرده اند تا مقاومت کارگران، زنان ودانشجويانی را که هم اکنون در زندان هستند و بر سر انديشه های انسانی و حقوق اوليه و اساسی خود ايستاده اند و به نشانه اعتراض دست به اعتصاب غذا زده اند، درهم بشکنند.
هم زمانی صدور حکم اعدام روزنامه نگاران کرد با نمايش اعترافات تلويزيونی، سرکوب فعالان جنبش زنان، کارگران و دستگيری دسته جمعی دانشجويان نشانه يورش برنامه ريزی شده و سراسری رژيم عليه دگرانديشان و آزاديخواهان است. نشانه آن است که حکومت کانون های جنبش های اعتراضی را هم زمان هدف گرفته و می خواهد به زور سرکوب از جوشش و پيوند سراسری حرکات اعتراضی جلوگيری کند. صدور احکام اعدام، ربودن فعالان کارگران و شيوه برخورد با دانشجويان نشان می دهد که حکومت در تنگنا قرار گرفته و از شدت احساس خطر به انتقام جويی و رعب آفرينی در زندان ها و خارج از زندان روی آورده است. اگرچه شرايط امروز اپوزسيون و حکومت با سال 67 به کلی متفاوت است اما بايد هشيار بود و به رژيم فرصت نداد که برای غلبه بر استيصال خود داغ فاجعه ملی و کشار زندانيان سياسی را در اين کشور تازه کند و در سکوت، مبارزان راه آزادی را به صلابه بکشد و به جوخه اعدام بسپارد.
برای آن که چنين فاجعه ای تکرار نشود، نبايد لحظه ای در اعتراض به صدور احکام اعدام درنگ کنيم. اگرهمين امروز برای آزادی زندانيان دربند مقاومت همگانی سازماندهی نکنيم، فردا خيلی دير است. دفاع از حقوقی انسانی محکومان به اعدام، مبارزه برای رهايی دانشجويان از زندان و ساير زندانيان در بند، دفاع از حقوق بشر و دفاع از انسانيت است. اگر آزاديخواهان در پاسخ به همين وظيفه، يکپارچه و متحد عمل کنند از چنان قدرتی برخورداند که بتوانند تهاجم استبداد را به عقب نشانند و لغو احکام اعدام و آزادی زندانيان سياسی را به رژيم تحميل کنند.

نيروهای آزادی‌خواه !
بياييد دست ياری يکديگر را بگيريم و يکپارچه از فعالان دانشجويی، زنان، کارگران وفعالان حقوق ملی دفاع کنيم. بياييد برای لغو احکام اعدام هم صدا شويم و نگذاريم عدنان حسن پور و بوتيمار را به جوخه اعدام بسپارند و آنان که می خواهند با شکستن قلم ها و بريدن زبان ها عمر حکومت را طولانی تر کنند، گستاخ تر شوند.
ما همه نيروهای آزاديخواه و مترقی کشور را به همگامی درسازماندهی کارزارموثر در مبارزه عليه استبداد، دفاع از آزادی زندانيان سياسی و جلوگيری از اعدام عدنان حسن پور وهيوا بوتيمار دعوت می کنيم.
ما ازتمامی نهادهای مدافع حقوق بشر، احزاب و سازمان های آزاديخواه و مجامع بين المللی تقاضا داريم ضمن محکوم کردن حکم اعدام، به اشکال و روش های موثر از مبارزه مردم ايران برای رعايت حقوق بشر، لغو احکام اعدام و آزادی زندانيان سياسی پشتيبانی کنند.

سه شنبه ۲ مردادماه ۱۳۸۶

حزب دمکرات کردستان ايران
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
کومه‌له - سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان ايران