اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی

انتخابات غيردمکراتيک و فرمايشی است ، شرکت نکنيم!


انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، انتخابات غيردمکراتيک و فرمايشی است. ولی فقيه، سپاه پاسداران و راست افراطی همراه با جريان راست سنتی تصميم گرفته اند که مجلسی يکدست تشکيل دهند، مجلسی که مطيع اوامر "رهبر"، سپاه و دولت باشد. جريان حاکم اين برنامه را با رد گسترده صلاحيت کانديداها پيش برده است.
در اين انتخابات حتی امکان رقابت بين جناحهای اصلی حکومت منتفی است. اين انتخابات تنها محل مناقشه بين جناحهای درون اصولگرايان است. مناقشه جناحهای درون اصولگرايان بر سر برنامه انتخاباتی و يا سياستگذاری نسبت به مسائل مبرم و مهم کشور نيست، بلکه بر سر گرفتن سهم بيشتر از کرسی های مجلس است. 
سپاه پاسداران در اين دوره انتخابات، آشکارتر و گسترده تر از دوره های قبلی با حمايت "رهبر" وارد صحنه انتخابات شده، از اصولگرايان حمايت به عمل آورده و می خواهد مجلس را همانند دولت به تسخير خود درآورد.

مردم آزاديخواه کشور!
بازی انتخابات با شرکت يک تيم برگزار خواهد شد و طبعاً هم همين تيم بازی را خواهد برد و مجلس يکدستی را تشکيل خواهد داد. جريان حاکم نمی خواهد سرنوشت انتخابات را به صندوق های رای بسپارد. به همين خاطر با رد گسترده صلاحيت کانديداها، از هم اکنون پيروزی جريان اصولگرا را تضمين کرده است.
در جمهوری اسلامی انتخابات غيردمکراتيک است. انتخابات دوره هشتم هم غيردمکراتيک است و هم فرمايشی که در آن نه امکان مشارکت برای نيروهای اپوزيسيون و نمايندگان بخش مهمی از گروه های اجتماعی وجود دارد و نه حتی امکان رقابت برای جناحهای ديگر حکومت. سکوت در مقابل برگزاری چنين انتخاباتی جايز نيست. بايد عليه آن به اعتراض برخاست و خواست برگزاری انتخابات آزاد را مطرح نمود. شرکت در چنين انتخاباتی مشروعيت بخشيدن به انتخابات غيردمکراتيک و فرمايشی است.

نيروهای آزاديخواه کشور!
جمهوری اسلامی با برگزاری انتخابات فرمايشی و تشکيل مجلس مطيع از يکسو و از سوی ديگر با تحميل فضای پادگانی بر کشور و تشديد سرکوب فعالين سياسی و جنبشهای اجتماعی می خواهد سياستهایش را بدون مانع در عرصه های مختلف پيش ببرد. سياستهای جمهوری اسلامی کشور ما را در عرصه ملی و بين المللی به سوی فاجعه سوق می دهند. هم اکنون تحريمهای بين المللی، بحران اقتصادی و بحران کارائی تاثيرات مخرب خود را بر زندگی اکثريت مردم کشور ما و به ويژه طبقه کارگر و مزدبگير گذاشته و فقر و فلاکت بی سابقه ای را بر آنها تحميل کرده است. 
ضروری است در چنين شرايطی با دفاع از انتخابات آزاد، دمکراتيک و سالم، عليه برگزاری نمايشی انتخابات و عليه سياستهای مخرب جمهوری اسلامی متحداً به اعتراض برخاست و اجازه نداد که جريان حاکم با بهره گيری از امکانات گسترده رسانه ای و با ايجاد فضای رعب، گروه های مختلف اجتماعی را به پای صندوقهای رای بکشاند. ما در اين زمينه از همکاری و همگامی نيروهای آزاديخواه و دمکرات استقبال می کنيم.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
اول اسفند 1386