پيام هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران – اکثريت

بمناسبت ٢ رى بندان


شصت و دومين سالگرد ٢ رى بندان را به مردم کردستان ايران و همه مبارزان راه آزادى، عدالت، رفع ستم ملى و دموکراسى در ايران شادباش مىگوييم. ۶٢ سال پيش در روز دوم بهمن (٢ رى بندان)، قاضی محمد و يارانش در مبارزه عليه استبداد و پايان دادن به ستم ملی در کشور، چشم اندازی را گشودند که بعد از گذشت شش دهه هم چنان الهام بخش مبارزه هم ميهنان کرد ما می باشد.
بزرگداشت سالگرد ٢ رى بندان يادآوری مبارزات مردم کردستان ايران، دستاوردها وآموزه های آن و قدردانی از تلاش پيکارگرانی است که در راه رفع ستم ملى در کردستان ايران و استقرار دمکراسى درکشور در برابر يورش استبداد عليه دستاوردهای مردم کردستان ايران تا پای جان ايستادگی کردند.
دستاوردهای ٢ رى بندان و پيروزی و سرکوب حکومت خود مختارکردستان ايران، امروزهم برای جنبش دمکراتيک ما درس های آموزنده ای دارد و می توان از تجربيات اين رويداد تاريخی در جهت حل دمکراتيک مسئله ملی در ايران بهره گرفت. ضرورت پيوند وپيوستگی مبارزه برای دمکراسی در ايران با مبارزه برای تامين حقوق شهروندی و ملی همه ساکنان کشور يکی از آموزه های مهم ٢ رى بندان است. 
مبارزه مردم کردستان ايران برای استقرار دمکراسی در کشور و تحقق مطالبات ملی خود در ايران، بخشی از تاريخ پررنج، تلاش مشترک و مبارزه سراسری مردم کشور ما برای پايان دادن به استبداد و ساختن ايرانی دمکراتيک است. آرمان های مردم کردستان ايران برای تامين حق مشارکت برابر درتعيين سرنوشت کشور واداره منطقه محل سکونت خود، در پيوند تنگاتنگ با مطالبه و مبارزه جنبش های آزاديخواهانه و عدالت جويانه همه ايرانيان است. نظام ستم شاهی و جمهوری اسلامی پيوسته اين خواست بر حق مردم کردستان و ساير مليت های ساکن کشور را سرکوب کرده اند. بر اثر سرکوب و به داغ و درفش بستن فعالان ملی، جنبش مردم کردستان ايران دچار افت و خيز شده اما خواست مردم اين منطقه و ساير اقوام و مليت ها نه تنها تغيير نکرده بلکه سال به سال جنبش مبارزه برای پايان دادن به ستم وتبعيض و دفاع از برابرحقوقی ملی درکشور نيرومندتر گرديده است.
در جمهوری اسلامی ايران که اعمال تبعيض در هر نوع آن يک پديده رايج است، سرکوب مليت ها و مطالبات آنان از زمان روی کار آمدن دولت امنيتی-نظامی احمدی نژاد شديدتر و عريانتر شده است. جمهوری اسلامی به جای حل معضلات اقتصادی، اجتماعی و سياسی کشور و تلاش برای کاستن از بار فشار سنگين تورم و گرانی و جلوگيری از رشد فقر در جامعه، سياست اعمال قهر و خشونت و ايجاد رعب و وحشت در سراسر کشور را پيش گرفته است. ماموران امنيتی حکومت، دانشجويان مبارز، فعالان حقوق ملی و نهادهای مدنی، فعالان کارگری وجنبش زنان را دسته دسته دستگير می کنند. در کردستان، آذربايجان، اهواز، بلوچستان و هر آن جايی که فعالان ملی، مطالبات مردم را به شيوه مسالمت آميز با انتشار روزنامه و راه اندازی سايت اينترنتی طرح و همگان را به ديالوگ و گفتگو برای حل دمکراتيک مسائل ملی تشويق می کنند،حکومت به جای پاسخگويی به اين مطالبات و تقويت اعتماد و همبستگی ملی ايرانيان، ناشران را دستگير و روزنامه ها و سايت های آنان را تعطيل می کند.
جمهوری اسلامی تنوع فرهنگی، مذهبی و ملی جامعه ما را بر نمی تابد. اين تنوع در عرصه فرهنگی و ملی از ويژگی ها و واقعيت انکارناپذير کشور ما می باشد. همه آنان که می خواهند اين تنوع در همبستگی باهم بالنده تر شود و در فضای ايران واحد دمکراتيک شکوفاتر گردد، بايد واقعيت اين تنوع را بپذيرند و آن را مبنای کنکاش وعمل خود برای يافتن پاسخ به حل دمکراتيک مسئله ملی در ايران قرار دهند. ما بر اين نظر هستيم که در يک جمهوری دمکراتيک سکولار و فدرال در ايران واحد و دمکراتيک همه ايرانيان با تمام تنوع ملی، قومی، دينی و فرهنگی می توانند باهم زندگی سازنده، برابر حقوق و دمکراتيک داشته باشند.
ما ضمن گرامیداشت ٢ رى بندان و شادباش آن به هم ميهنان کرد، حزب دمکرات کردستان ايران و همه احزاب و نيروهای آزاديخواه کردستان ايران، همکاری احزاب آزاديخواه و دمکرات کرد ايرانی را با نيروهای دمکراتيک کشورمان برای استقرار دمکراسی در کشور و حل دمکراتيک مسائل ملی ضروری و مهم می دانيم. ما خواهان ايرانی فدرال و دموکراتيک براى تأمين يکپارچگی کشور و رفع هرنوع ستم و تبعيض ملى هستيم و از هرگونه کوششی که در جهت حل دمکراتيک مسئله ملی در ايران واحد و دمکراتيک انجام شود، استقبال می کنيم.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت
۱ بهمن ۱٣٨۶