پيام کميسيون خلق‌هاى
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
به مناسبت شصت و يکمين سالگرد
بنيانگذارى جمهورى خودمختار کردستان (٢ رى‌بندان)شصت و يکمين سالگرد بنيانگذارى جمهورى کردستان را به مردم کردستان و همه مبارزان راه آزادى، عدالت، رفع ستم ملى و دموکراسى در ايران شادباش مى‌گوييم.

دوم رى‌بندان، روزبنيان‌گذارى جمهورى خودمختارکردستان ايران، فرصتى است، براى بزرگداشت مبارزات مردم کردستان به رهبرى قاضى محمد که مبارزاتشان به‌خاطر رفع ستم ملى در کردستان و دمکراسى براى ايران بوده است. بزرگداشت ٢ رى‌بندان از اين نظر داراى اهميت است که همواره براى مردم کردستان و مردم ايران الهام‌بخش مبارزه براى رفع ستم ملى و دموکراسى بوده است. در طول اين سالها هيچگاه شعله مبارزات مردم کردستان براى احقاق خواسته‌هايشان، عليرغم سرکوب و کشتار دو نظام سلطنتى و فقاهتى، فروکش نکرده است.

فرياد آزادى‌خواهانه و عدالت‌خواهانه مردم مناطق محروم و تحت ستم ملى ايران و از جمله مردم کردستان ايران، به گوش سردمداران و اقتدارگرايان دو نظام استبدادى سلطنتى و فقاهتى خوش نيامده است. از اين رو در طى اين سالها حکومت‌هاى مرکزى هر آنچه که در توان داشتند، به بهانه‌هاى گوناگون مبارزات مليت‌هاى ايرانى را به شديدترين شکل سرکوب و تخطئه کرده‌اند. اما صداى خلق کرد، اين بار همراه با حزب دمکرات کردستان ايران، احزاب ديگر کردى، کانون‌هاى سياسى و مدنى ديگر در کردستان و سازمان‌ها و احزاب دمکرات ومترقى سراسرى، در فضاى ايران پيچيده و با جنبش‌هاى آزاديخواهانه و عدالت‌جويانه سراسرميهن‌مان در پيوندى تنگاتنگ قرار گرفته است.
مردم کردستان همانند ساير مليت‌هاى ايرانى مصمم هستند، تا با استفاده از شيوه‌هاى مدنى، براى جايگزينى جمهورى دمکرات، سکولار و فدرال به جاى جمهورى اسلامى از پاى ننشينند.

امسال نيز سالگرد بنيانگذارى جمهورى خودمختار مصادف است با بحران حکومتى و زير فشار قرار گرفتن دولت بى‌مايه احمدى‌نژاد که متاسفانه خطرات جدى را متوجه ايران و ايرانى کرده و جغد شوم جنگ و تخريب را بر فراز بام مام ميهن مشترک‌مان به پرواز در آورده است.
سياست‌هاى مخرب جمهورى اسلامى و دولت احمدى‌نژاد، بيش از پيش معضلات اقتصادى و سياسى را به مردم ميهنمان تحميل نموده، که نتيجه آن همانا، اعتراضات روزمره و خيزش‌هاى مدنى است که همگان شاهديم ولى جمهورى اسلامى در سراسر ايران و به‌خصوص در مناطق ملى به جاى توجه به خواسته‌هاى مردم، کماکان به دستگيری فعالان سياسى، بستن روزنامه‌ها و سايت‌هاى اينترنتى، غير قانونى خواندن تشکل‌ها و نهايتا ادامه خشونت سياسى و نظامى دست ميزند و راه حل مسائل و مشکلات را در سرکوب مردم ميجويد.

در عرصه بين‌المللى نيز با تشنج‌آفرينى خود، خصوصا حول پروژه هسته‌اى و عدم تمکين به خواست جامعه بين‌المللى، کشورهاى غربى را به مصاف خوانده است. سياستهاى بى‌خردانه و ماجراجويانه دولت احمدى‌نژاد، ايران را در آستانه خطر جنگ و تحريم اقتصادى قرار داده است. قربانيان اين سياست‌هاى دولت احمدى‌نژاد، مردم ايران خواهند بود. تشديد مناقشات غرب با ايران و اعمال تحريم اقتصادى عليه ايران و در بدترين حالت درگيرى نظامى فاجعه هولناکى را به مردم کشورمان تحميل خواهد کرد.

سازمان ما بر تنوع ملى و فرهنگى ايران، عدم تمرکز قدرت و ضرورت رفع ستم از مليت‌هاى ساکن کشور به عنوان يک نياز، يک واقعيت انکارناپذير و به مثابه ابزارى براى تثبيت و تحکيم دمکراسى در ايران تأکيد دارد و خواهان ايرانی فدرال و دموکراتيک براى تأمين يکپارچگی کشور و رفع هر گونه تحقير و تبعيض ملى مى‌باشد. ما دوستى خلق ها را در بسط هرچه بيشتر و عميق‌تر دمکراسى و آزادى ميدانيم.

پيروز باد رزم مشترک مردم ايران براى رسيدن به جمهورى دمکرات، فدرال و سکولار

کميسيون خلق‌هاى سازمان فداييان خلق ايران – اکثريت

اول بهمن ماه ١٣٨۵