پيام شادباش هيئت سياسي–اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
به حزب دمکرات کردستان ايران

به مناسبت شصتمين سالگرد بنيانگذاری جمهوری خودمختار کردستان

رفقا و دوستان گرامي!
شصتمين سالگرد بنيانگذاری جمهوری کردستان را به شما و همه دوستداران حزب دموکرات کردستان ايران، به مردم کردستان ايران و مبارزان راه آزادی، عدالت و دموکراسی در ايران شادباش می گوييم.
دوم بهمن (دو ری بندان) فرصت مغتنمی است برای گرامی داشت و تجليل از تلاش های ماندگار "قاضی محمد" و ياران که به همت آنان " جمهوری کردستان " به عنوان دولت خودمختار محلی پايه گذاری شد و با اين رويداد تاريخی، فضای کردستان ايران چنان دگرگون گرديد که مبارزه حق طلبانه مردم کردستان عليرغم سرکوب خونين حکومت خودمختار توسط استبداد سلطنتی، هم چنان پابرجا ماند و انديشه مبارزه برای دموکراسی در ايران و خودمختاری در کردستان سال به سال بالنده تر گرديد. در اين شش دهه مبارزه پر فراز و نشيب نه رژيم ستم شاهی قادر شد صدای خلق کرد و مبارزان حزب دمکرات کردستان ايران را خاموش کند و نه جمهوری اسلامی توانسته است به رغم سرکوب خونين و ترور، حزب دمکرات کردستان ايران را از تلاش پی گير و مبارزه شجاعانه برای استقرار دموکراسی در ايران و تحقق آرمان های خلق کرد باز دارد.
رفقا و دوستان!
شصتمين سالگرد بنيان گذاری جمهوری خودمختار مهاباد با رويدادهای مهم در کشور مصادف است و بحران حکومت جمهوری اسلامی روز به روز همه جانبه تر می شود. در عرصه داخلی انباشت معضلات اقتصادی و سياسی و فقدان چشم انداز برای پاسخ گويی به خواست های مردم به صورت اعتراضات و خيزش های موضعی بازتاب می يابد و ما در ماههای گذشته در عمده شهرهای کردستان شاهد چنين اعتراضاتی به صورت زنجيره ای بوديم و در عرصه بين المللی سياست ماجراجويی و تشنج آفرينی جمهوری اسلامی افکار عمومی و دولت ها را چنان برانگيخته که همگان به فکر مهار حکومت هستند. در چنين شرايطی جامعه ايران به نهادی نياز دارد که نيروی سياسی آلترناتيو جمهوری اسلامی باشد و با طرح و دفاع از عمده ترين شعارهای جامعه ايران و بسيج مردم و بهره مندی از پشتيبانی جهانی، هدف تغيير حکومت استبدادی و استقرار يک جمهوری دمکراتيک پارلمانی سکولار و تضمين همه جانبه حقوق مليت های ساکن ايران را متحقق سازد.
رفقا و دوستان!
سازمان ما بر تنوع ملی و فرهنگی ايران، عدم تمرکز قدرت و ضرورت رفع ستم از مليت های ساکن کشور به عنوان يک نياز، يک واقعيت انکارناپذير و به مثابه ابزاری برای تثبيت و تحکيم دمکراسی در ايران تأکيد دارد و يک ايران فدرال و دموکراتيک را ظرف مناسبی برای تأمين يک ايران واحد و فارغ از هر گونه تحقير و تبعيض ملی می داند. ما دوستی خلق ها را در بسط هرچه بيشتر و عميق تر دمکراسی و آزادی می دانيم و اميدواريم همکاری، اقدامات مشترک و دوستی ما و حزب دمکرات کردستان ايران در مبارزه مشترک برای دمکراسی هرچه بيشتر پايدارتر شود.
با صميمانه ترين درودها
پاينده و پيروز باشيد

هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
اول بهمن ماه ١٣٨٤