دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

تسليت
آقای محمد مدير شانه‏چی در گذشتآقای محمد مدير شانه‏چی در روز ۲۸ آذر ماه در شهر مشهد درگذشت. آقای مدیر شانه‏چی یکی از شخصیت‏های مبارز و ملی کشورمان و پدر چهار فرزند مبارزی بود که به دست دو رژيم شاه و جمهوری اسلامی شهيد شدند. زهره شانه‏چی در سال ۱۳۵۵ در رشت به دست مأمورين رژيم شاه و محسن، حسين و شهره مدير شانه‏چی توسط جمهوری اسلامی در دهه 60 کشته شدند. 
ما درگذشت آقای محمد مدير شانه‏چی را به خانواده ايشان تسليت می‏گوئيم و فوت ايشان را فقدانی برای جامعه سياسی ايران می‏دانيم.

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۱ ديماه ۱۳۸۷ (۲۲ دسامبر ۲٠٠۸)